Đề xuất bãi bỏ, dừng nhiều quy hoạch

(BĐT) - Nhiều quy hoạch thuộc nhóm quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ cần phải được rà soát, bãi bỏ để phá bỏ rào cản đối với các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh.
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Internet

Nhưng một số bộ, ngành vẫn đưa vào danh mục đề xuất các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. 

Đề xuất hướng xử lý đối với hơn 11 nghìn quy hoạch

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 5/2/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch, ngày 8/3/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương tiến hành rà soát, tổng hợp các quy hoạch để thực hiện các quy định chuyển tiếp của Luật Quy hoạch. Theo Bộ KH&ĐT, đến thời điểm hiện tại, Bộ đã nhận được báo cáo của 21/22 bộ, ngành và 60/63 địa phương.

Theo báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, tổng số quy hoạch đã và đang được các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện là 11.667 quy hoạch.

Bộ KH&ĐT thấy rằng, đến năm 2020, đa số các quy hoạch trên đều hết hiệu lực thực hiện; còn lại một số quy hoạch có thời kỳ đến sau năm 2020 sẽ được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch, và các quy hoạch này đang được các cấp, các ngành triển khai xây dựng kể từ ngày 1/3/2018 theo quy định tại Khoản 2, Điều 58 Luật Quy hoạch.

Bộ KH&ĐT đề xuất đối với 9.519/11.667 quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt hiện đang còn hiệu lực, đề nghị xử lý theo hướng rà soát, tổng hợp các quy hoạch thuộc đối tượng quy hoạch sản phẩm hàng hóa dịch vụ cụ thể để bãi bỏ theo thẩm quyền, hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền bãi bỏ trước ngày 31/12/2018. Số quy hoạch còn lại sẽ được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh đang được các bộ, ngành, địa phương triển khai xây dựng từ ngày 1/3/2018. Các quy hoạch này vẫn tiếp tục được thực hiện cho đến hết thời kỳ quy hoạch hoặc đến khi các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh nằm trong hệ thống quy hoạch quốc gia theo quy định của Luật Quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc quyết định. 

Đối với 1.491/11.667 quy hoạch đã và đang lập hoặc điều chỉnh nhưng chưa được thẩm định, đề nghị dừng. Hướng xử lý được Bộ KH&ĐT đề xuất là tiến hành tổ chức đánh giá kết quả thực hiện các quy hoạch này, cùng những nội dung đề xuất về định hướng phát triển ngành, lĩnh vực, nếu phù hợp sẽ được tích hợp vào nội dung quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được các bộ, ngành, địa phương thực hiện từ ngày 1/3/2018; tổ chức nghiệm thu khối lượng đã hoàn thành và thanh quyết toán theo các quy định hiện hành về ngân sách nhà nước.

Đối với 657/11.667 quy hoạch đã và đang lập hoặc điều chỉnh và đã thẩm định xong nhưng chưa được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt, đề nghị xử lý theo hướng cho phép tiếp tục hoàn thiện các thủ tục trình cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt trước ngày 31/12/2018 đối với các dự án điều chỉnh quy hoạch; sau ngày 31/12/2018 mà chưa được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt thì dừng và tổ chức nghiệm thu khối lượng đã hoàn thành, thanh quyết toán theo các quy định hiện hành về ngân sách nhà nước.

Đối với các quy hoạch lập mới đề nghị dừng; tổ chức đánh giá kết quả thực hiện các quy hoạch này, cùng những nội dung đề xuất về định hướng phát triển ngành, lĩnh vực, nếu phù hợp sẽ được tích hợp vào nội dung quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh đang được các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện từ ngày 1/3/2018; tổ chức nghiệm thu khối lượng đã hoàn thành, thanh quyết toán theo các quy định hiện hành về ngân sách nhà nước. 

Vẫn còn đơn vị muốn giữ quy hoạch sản phẩm

Theo tổng hợp của Bộ KH&ĐT, tổng số các quy hoạch khác có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành để tích hợp vào hệ thống quy hoạch cấp quốc gia do 12 bộ, ngành đề xuất là 141 quy hoạch. Qua nghiên cứu, xem xét, Bộ KH&ĐT thấy các đề xuất này là không hợp lý, vì các quy hoạch đề xuất đã trùng với danh mục quy định tại Phụ lục 2 của Luật Quy hoạch, không phù hợp với khái niệm quy hoạch quy định tại Luật Quy hoạch, nội dung quy hoạch được tích hợp và thể hiện trong các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch cấp quốc gia theo quy định của Luật Quy hoạch…

Nhìn vào danh mục 141 quy hoạch đề xuất giữ lại, tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia này có không ít quy hoạch sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cụ thể, mà theo tinh thần của Luật Quy hoạch là phải bãi bỏ để tháo gỡ rào cản, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tạo sự cạnh tranh bình đẳng theo nhu cầu thị trường.

Ngoài ra, tổng số quy hoạch do 12 bộ, ngành đề xuất tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại Điều 59 Luật Quy hoạch là 324 quy hoạch. Bộ KH&ĐT thấy rằng, 304 quy hoạch đề xuất là phù hợp; 20 quy hoạch không phù hợp vì thuộc đối tượng phải xem xét bãi bỏ. 

Bộ KH&ĐT cho biết, nhiều địa phương còn thiếu sót trong rà soát, tổng hợp danh mục các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt hiện đang còn hiệu lực, các quy hoạch đã và đang lập hoặc điều chỉnh nhưng chưa được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt, nhất là các quy hoạch thuộc nhóm quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch sử dụng đất đai và một số quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu. Bên cạnh đó, việc một số bộ, ngành, địa phương chưa có văn bản báo cáo gửi về đã ảnh hưởng đến kết quả tổng hợp chung và chưa phản ánh được đúng thực trạng các quy hoạch hiện nay.

Nguyệt Minh