Để thực hiện được đột phá chiến lược liên quan đến thể chế

TS. Bùi Văn Thạch - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính được xác định là một trong ba khâu đột phá chiến lược của Việt Nam.

IMG

TS. Bùi Văn Thạch - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính được xác định là một trong ba khâu đột phá chiến lược của Việt Nam. Thời gian qua, việc tạo lập một môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các chủ thể kinh tế trong nền kinh tế tuy đã đạt được kết quả bước đầu, song sự phân biệt đối xử vẫn tồn tại một cách dai dẳng khó xoá bỏ ở nhiều cấp độ đang là rào cản lớn đối với phát triển nói chung. Trong giai đoạn hiện nay, việc thực hiện ba khâu đột phá chiến lược phải đặt trong sự kết hợp chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Trong đó, cần coi đột phá về thể chế và cải cách hành chính là trọng tâm nhất hiện nay, có tác dụng lan tỏa đối với các đột phá chiến lược khác.

IMG

GS. Nguyễn Quang Thái - Phó chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam

Kinh nghiệm các nước về xây dựng thể chế cho thấy: trong những năm 1960, nhiều nhà nước trên thế giới, với hy vọng công nghiệp hóa, đã can thiệp sâu rộng vào mọi khía cạnh của nền kinh tế. Sự can thiệp quá đà này đã gây ra nhiều vấn đề kinh tế vĩ mô. Việc xây dựng thể chế nhà nước là một nhiệm vụ khó khăn cho các quốc gia đang phát triển. Cải cách thể chế nghĩa là động chạm đến hầu hết các khía cạnh của lĩnh vực công trong khi nguồn lực để triển khai luôn có giới hạn. Một thách thức nữa đó là lợi ích nhóm dẫn đến những tranh chấp cản trở quá trình cải cách thể chế. Vì thế, để cải cách thành công thì phải thắng được các phản đối về cả kinh tế lẫn chính trị của các lợi ích riêng lẻ, ngắn hạn. Đồng thời, cần đặc biệt nhấn mạnh đến kỷ luật, kỷ cương thực hiện các quy định của thể chế đã ban hành, tránh tùy tiện.

Nguyệt Minh

trungnam