Đẩy nhanh việc thực hiện các dự án do WB và ADB tài trợ

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải về việc đẩy nhanh tiến độ việc thực hiện các dự án do Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải về việc đẩy nhanh tiến độ việc thực hiện các dự án do Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ.

 

Xét đề nghị chung của Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam và Giám đốc quốc gia Văn phòng ADB tại Việt Nam tại công thư ngày 17/12/2014 về vấn đề vốn đối ứng và đẩy nhanh việc thực hiện các dự án do WB và ADB tài trợ năm 2015, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, tổng hợp và đề xuất kiến nghị về việc sử dụng một phần vốn vay ODA để hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư cho một số dự án được lựa chọn.

 

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng giao các cơ quan nêu trên tổng hợp, báo cáo đầy đủ về vấn đề sử dụng vốn dư trong các dự án do WB và ADB tài trợ làm vốn đối ứng; kiến nghị giải pháp đẩy nhanh công tác chuẩn bị, trình phê duyệt văn kiện dự án, đàm phán, ký kết và trình phê chuẩn hiệp định các dự án thuộc năm 2015, đẩy nhanh tốc độ giải ngân; đồng thời chuẩn bị báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014 của Ban Chỉ đạo ODA và vốn vay ưu đãi; dự kiến nội dung, thời gian tổ chức họp Ban Chỉ đạo ODA với các đối tác phát triển.

 T.D

ngocthanh