Đẩy nhanh tiến độ giải ngân và thanh toán cho nhà thầu

(BĐT) - Ngày 21/11, UBND tỉnh Quảng Nam có Công văn số 6746/UBND-KTTH yêu cầu các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân và thanh toán vốn cho nhà thầu để thực hiện chuyển nộp nợ thuế vào ngân sách nhà nước.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Trong đó, UBND Tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố được UBND Tỉnh giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án chuyên ngành cấp tỉnh đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018, trong đó cần tập trung kiểm tra, rà soát tình hình thực hiện, khả năng giải ngân của các dự án do đơn vị làm chủ đầu tư; tập trung xử lý tồn tại, vướng mắc để hoàn chỉnh hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018.

Các đơn vị được giao cần tích cực đôn đốc nhà thầu tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công, tổ chức nghiệm thu khối lượng thực hiện để làm thủ tục thanh toán cho nhà thầu theo đúng quy định; kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư.         

Hải Bình