Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế trên địa bàn nông thôn

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015 Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, thực hiện Chương trình là nội dung cụ thể của tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn góp phần thiết thực vào việc thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, phát triển bền vững trên địa bàn nông thôn.

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015 Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, thực hiện Chương trình là nội dung cụ thể của tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn góp phần thiết thực vào việc thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, phát triển bền vững trên địa bàn nông thôn.

IMG

Sau 4 năm thực hiện, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã mang lại lợi ích thiết thực, sát sườn cho người dân, được nhân dân đồng tình, coi đây là phong trào của chính mình 

 

Bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, năm 2014, phong trào xây dựng nông thôn mới đã có những chuyển biến mạnh mẽ; hầu hết các địa phương trước đây chưa quan tâm đúng mức hoặc chưa có xã đạt chuẩn đều đã tổ chức Hội nghị đánh giá nguyên nhân và tìm ra giải pháp khắc phục, phấn đấu đạt tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới cao vào cuối năm 2015. Công tác tuyên truyền, vận động được tăng cường với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng; nhận thức của cấp ủy, chính quyền được nâng cao và người dân tích cực vào cuộc. Các địa phương đã quan tâm hơn và tập trung chỉ đạo thực hiện những nội dung trọng điểm trên địa bàn và có nhiều cơ chế, chính sách linh hoạt để huy động nguồn lực thực hiện Chương trình… Nhờ những bước chuyển đó, đến nay tốc độ đạt tiêu chí của các xã tăng lên rõ rệt. Kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống người dân được các địa phương quan tâm xây dựng, nâng cấp; bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, thu nhập của cư dân nông thôn tăng nhanh hơn. 

 

Tính đến hết năm 2014, cả nước có 785 xã đạt chuẩn (8,8%); 1.285 xã (14,5%) đạt từ 15 - 18 tiêu chí; 2.836 xã (32,1%) đạt từ 10 - 14 tiêu chí; 2.964 xã (33,6%) đạt từ 5 - 9 tiêu chí; 945 xã (11%) đạt dưới 5 tiêu chí và không còn xã trắng tiêu chí. Hiện nay có 2 đơn vị cấp huyện là Xuân Lộc và Long Khánh của tỉnh Đồng Nai đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, thực hiện Chương trình trong 4 năm qua đã đưa ra hệ thống cơ chế, chính sách khá đồng bộ; các tiêu chí về nông thôn mới được tiếp tục hoàn thiện. Chương trình thực sự đi vào cuộc sống, được nhân dân đồng tình, coi đây là phong trào của chính mình, mang lại lợi ích thiết thực, sát sườn cho người dân, không chỉ trước mắt mà còn là lâu dài và trở thành phong trào sâu rộng với nhiều mô hình tốt, cách làm tốt. Bên cạnh những mặt đạt được, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý một số tồn tại, hạn chế của Chương trình cần được quan tâm, tập trung khắc phục như: sự quan tâm thực hiện Chương trình có nơi, có lúc thiếu sâu sát, thiếu thường xuyên và chặt chẽ, trách nhiệm chưa cao; nguồn lực đầu tư chưa đáp ứng được yêu cầu, thậm chí có địa phương sử dụng kém hiệu quả, để thất thoát, có nơi còn trông chờ vào nguồn lực của Trung ương, chưa chủ động trong huy động các nguồn lực xã hội; kết quả đạt được trong phong trào xây dựng nông thôn mới còn chưa đồng đều, chênh lệch lớn giữa các địa phương và vùng miền; một số cơ chế, chính sách đã ban hành nhưng đi vào cuộc sống còn hạn chế, còn chậm;…

 

Đưa phong trào ngày một hiệu quả hơn

Trong năm 2015, mục tiêu được Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đề ra là phấn đấu hoàn thành mục tiêu 20% số xã đạt chuẩn, bảo đảm mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 3 xã đạt chuẩn trở lên; có trên 5 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; hoàn thành kế hoạch tổ chức sơ kết giai đoạn 2011 - 2015; phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình giai đoạn 2016 - 2010. Ban Chỉ đạo cũng nêu lên một số đề xuất, kiến nghị như: Đề nghị Đảng, Chính phủ có chủ trương chỉ đạo các địa phương đưa Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 vào Chương trình nghị sự của Đại hội Đảng các cấp; các Bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ rà soát, đề xuất điều chỉnh một số chỉ tiêu, tiêu chí cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của các địa phương, vùng miền; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tăng cường vai trò giám sát việc thực hiện chủ trương chính sách, giám sát việc sử dụng và huy động các nguồn lực thực hiện Chương trình;…   

 

Về nhiệm vụ này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, vấn đề nông nghiệp, nông thôn, nông dân là vấn đề chiến lược trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do đó, Thủ tướng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền phải tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc Nghị quyết của Trung ương về nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Coi việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên; có chương trình, kế hoạch, lộ trình hành động cụ thể, có kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, rút kinh nghiệm; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhân rộng các mô hình hay, điển hình tốt trong xây dựng nông thôn mới. 

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành hữu quan rà soát, bổ sung các chính sách sao cho phù hợp hơn, hiệu lực, hiệu quả; tính toán để tăng thêm nguồn lực đầu tư cho Chương trình xây dựng nông thôn mới; tiếp tục rà soát, bổ sung các tiêu chí về nông thôn mới; phải xác định rõ nhóm tiêu chí “cứng”, nhóm tiêu chí cơ bản,… theo tinh thần chung là không chạy đua theo thành tích, hình thức mà hạ thấp tiêu chí.

Thủy Dung

 

 

 

ngocthanh