Đầu tư hơn 70 tỷ đồng mua 3 ca nô cao tốc chống buôn lậu

(BĐT) - Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan cho biết, đơn vị này phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án 03 ca nô cao tốc trang bị cho Cục Điều tra chống buôn lậu với tổng mức đầu tư là 71,7 tỷ đồng.

Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Cục Điều tra chống buôn lậu làm chủ đầu tư, đồng thời làm bên mời thầu.

Theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, Dự án có 1 gói thầu là Mua sắm 03 ca nô cao tốc trang bị cho Cục Điều tra chống buôn lậu. Gói thầu lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển; phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Thời gian lựa chọn nhà thầu là quý IV/2017.      

Nguyễn Thủy