Chức năng và nhiệm vụ của Thanh tra Bộ KH&ĐT

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ, trong đó có quy định rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra Bộ.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ, trong đó có quy định rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra Bộ.

IMG

                                                                                             Ảnh: Tiên Giang

Theo Quyết định, Thanh tra Bộ KH&ĐT là cơ quan thuộc Bộ, giúp Bộ trưởng Bộ KH&ĐT quản lý nhà nước về công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra hành chính đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý trực tiếp của Bộ; tiến hành thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với cơ quan, tổ chức cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước về kế hoạch, đầu tư phát triển. Một mặt, Thanh tra Bộ chịu sự quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT; mặt khác, cũng chịu sự chỉ đạo về công tác, hướng dẫn về nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ.

 

Mục đích hoạt động của Thanh tra Bộ nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, Thanh tra Bộ có trách nhiệm giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

 

Và một trong những nguyên tắc hoạt động của Thanh tra Bộ là phải tuân theo pháp luật, bảo đảm tính chính xác, trung thực, khách quan, công khai, dân chủ và kịp thời; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh, kiểm tra.

 

Bên cạnh hoạt động thanh tra hành chính, Thanh tra Bộ KH&ĐT được giao thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư phát triển và thống kê thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ KH&ĐT, bao gồm:

- Công tác quy hoạch;

- Đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước;

- Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài;

- Quản lý ODA;

- Quản lý đấu thầu;

- Quản lý các khu kinh tế;

- Thành lập và phát triển doanh nghiệp;

- Kinh tế tập thể, hợp tác xã;

- Công tác thống kê.

Trong hoạt động thanh tra, Thanh tra Bộ được giao nhiệm vụ thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Bộ KH&ĐT; thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước về kế hoạch, đầu tư phát triển và thống kê; các vụ việc khác do Bộ trưởng Bộ KH&ĐT giao; kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Cục trưởng Cục Thống kê, Chủ tịch UBND cấp tỉnh đối với vụ việc thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư phát triển và thống kê khi cần thiết. 

 

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thanh tra Bộ có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ KH&ĐT quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Bên cạnh việc giúp Bộ trưởng Bộ KH&ĐT tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, thì Thanh tra Bộ được giao theo dõi, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và quy định của Bộ về giải quyết khiếu nại, tố cáo…

 

Về quan hệ công tác, Thanh tra Bộ chịu sự hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ về nghiệp vụ thanh tra và tham gia các hoạt động thanh tra và các hoạt động khác liên quan đến lĩnh vực thanh tra theo đề nghị của Thanh tra Chính phủ. Với Thanh tra của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thanh tra Bộ KH&ĐT có trách nhiệm phối hợp tổ chức thực hiện công tác thanh tra về kế hoạch, đầu tư phát triển thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ KH&ĐT; đồng thời được mời cán bộ của các đơn vị này tham gia các cuộc thanh tra, xác minh giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan và phối hợp tham gia các hoạt động thanh tra liên ngành… 

Lê Xuân

 

trungnam