Chuẩn bị triển khai hệ thống giám sát và đánh giá đầu tư công

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có công văn gửi các cơ quan, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương về việc triển khai Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát và đánh giá đầu tư các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có công văn gửi các cơ quan, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương về việc triển khai Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát và đánh giá đầu tư các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.

 

Theo đó, thực hiện Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015, Bộ KH&ĐT đã xây dựng Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát và đánh giá đầu tư các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước. Hệ thống này sẽ được triển khai thống nhất trên toàn quốc nhằm cập nhật, quản lý, khai thác thông tin về các dự án đầu tư trong kho dữ liệu tập trung tại Bộ KH&ĐT, phù hợp với các nội dung quy định của Luật Đầu tư công.

 

Đối với chủ đầu tư, ban quản lý dự án, Hệ thống có chức năng cập nhật, quản lý, khai thác thông tin về dự án đầu tư theo vòng đời dự án do mình làm chủ đầu tư/quản lý, từ đó tích hợp thông tin thành kho dữ liệu tập trung tại Bộ KH&ĐT. Bên cạnh đó, Hệ thống còn giúp chủ đầu tư, ban quản lý dự án hỗ trợ báo cáo, truyền số liệu trực tuyến định kỳ, đột xuất cho cơ quan quản lý nhà nước; hỗ trợ đăng ký, quản lý kế hoạch (nhu cầu) vốn trung hạn hoặc hàng năm.

 

Đối với cơ quan quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước, Hệ thống có chức năng lập các loại báo cáo tổng hợp về các dự án đầu tư theo dõi, giám sát và đánh giá các dự án đầu tư; hỗ trợ quản lý và đánh giá tổng thể đầu tư hàng năm và từng thời kỳ kế hoạch; hỗ trợ tổng hợp kế hoạch vốn trung hạn, hàng năm theo phân cấp, phạm vi; xây dựng kế hoạch vốn trung hạn, hàng năm trong phạm vi quản lý. Ngoài ra, Hệ thống còn giúp cơ quan quản lý hỗ trợ tra cứu, khai thác thông tin liên quan tới dự án đầu tư trong phạm vi quản lý; thực hiện công khai, minh bạch các thông tin và các vấn đề liên quan đến các dự án đầu tư sử dụng vốn của Nhà nước theo quy định của pháp luật. Với cộng đồng, Hệ thống có chức năng tra cứu, khai thác thông tin về các dự án đầu tư trên toàn quốc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công khai. 

 

Hệ thống sử dụng chữ ký số chuyên dùng do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp trong việc bảo mật cũng như ký gửi thông tin, báo cáo trên Hệ thống.

 

Để triển khai Hệ thống, Bộ KH&ĐT đề nghị các cơ quan liên quan chỉ đạo chủ đầu tư tất cả các dự án có sử dụng vốn đầu tư công, các dự án nhóm B trở lên đối với các tập đoàn kinh tế nhà nước, các Tổng công ty 91, Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước cập nhật thông tin về dự án do mình làm chủ đầu tư theo mẫu tại Cổng thông tin điện tử Bộ KH&ĐT www.mpi.gov.vn và gửi mail về địa chỉ thư điện tử cnpm@mpi.gov.vn. 

 

Bộ KH&ĐT cũng đề nghị các cơ quan liên quan đăng ký nhu cầu đào tạo, hướng dẫn sử dụng Hệ thống. Trong trường hợp cơ quan đã có hệ thống ứng dụng đáp ứng được các tính năng của Hệ thống trên và có nhu cầu tiếp tục sử dụng hệ thống của mình, đề nghị cung cấp thông tin để Bộ KH&ĐT thực hiện việc phối hợp để tích hợp thông tin giữa 2 hệ thống. Văn bản trả lời và thông tin cung cấp gửi về Bộ KH&ĐT trước ngày 10/5/2015 để lên kế hoạch triển khai Hệ thống.

Bích Thảo

ngocthanh