Chủ động tạo môi trường kinh doanh thông thoáng

(BĐT) - Chú trọng các giải pháp tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, thông thoáng cho các doanh nghiệp (DN) đến Vĩnh Phúc làm ăn, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về rà soát, cắt giảm chi phí, hỗ trợ tối đa cho DN, Vĩnh Phúc đã tích cực triển khai nhiều giải pháp giúp DN làm ăn, kinh doanh thuận lợi hơn.
Ảnh: Tiên Giang
Ảnh: Tiên Giang

Chú trọng cải thiện môi trường kinh doanh

Trong những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã đặc biệt chú trọng đến công tác xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh, trong đó coi trọng hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ bằng giải pháp quan tâm và giải quyết ngay các khó khăn cho DN đang đầu tư tại Tỉnh.

Để cải thiện môi trường đầu tư, Tỉnh đã tập trung vào khâu cải cách thủ tục hành chính, đây được coi là khâu đột phá của những năm qua. Vĩnh Phúc đã thành lập Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư là cơ quan chuyên trách tổ chức các hoạt động xúc tiến và hỗ trợ đầu tư nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp trong xúc tiến và hỗ trợ đầu tư, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư. Cùng với đó là thành lập Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất cấp tỉnh; ban hành chính sách hỗ trợ công nghiệp hỗ trợ; xây dựng Đề án Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); có các giải pháp cụ thể, tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án... Đồng thời, hoàn thiện để ban hành một số chính sách thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển DN trên địa bàn Tỉnh để tăng tính hấp dẫn của môi trường đầu tư, thực hiện cam kết của Tỉnh đối với nhà đầu tư và DN.

Đặc biệt, Vĩnh Phúc là tỉnh đầu tiên của cả nước ra Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển DN nhỏ và vừa (DNNVV). Bên cạnh nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung thu hút đầu tư, xác định được tầm quan trọng của phát triển DNNVV đối với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Tỉnh, ngay từ năm 2013, Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh đã ra Nghị quyết số 04 ngày 14/01/2013 về phát triển DNNVV tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 (NQ04). Để thực hiện mục tiêu và các nhóm giải pháp tại NQ04, ngày 22/3/2013 UBND Tỉnh đã ban hành Quyết định số 716/QĐ-CT thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) gồm một số Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, trong đó giao Sở KH&ĐT là cơ quan thường trực BCĐ thực hiện Nghị quyết. BCĐ có nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng Kế hoạch của UBND Tỉnh để thực hiện NQ04 và tham mưu, giúp UBND Tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch được phê duyệt.

Trên quan điểm luôn đồng hành, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho DN, trong thời gian tới, Sở KH&ĐT sẽ tiếp tục tích cực tham mưu cho UBND Tỉnh tập trung chỉ đạo các đơn vị sở, ban, ngành của Tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ DN theo NQ04 nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các DNNVV trên địa bàn Tỉnh, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. 

Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp

Trong giai đoạn 2016 - 2020, nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của việc cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 01/9/2016 về một số giải pháp cơ bản cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020; UBND Tỉnh đã ban hành Quyết định số 3189/QĐ-UBND ngày 11/10/2016 phê duyệt Đề án Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020.

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về rà soát, cắt giảm chi phí, hỗ trợ tối đa cho DN, tỉnh Vĩnh Phúc đã tích cực triển khai nhiều giải pháp, giúp DN làm ăn, kinh doanh thuận lợi như: Ban hành các Chương trình hành động để triển khai thực hiện Kế hoạch hành động số 3892/KH-UBND ngày 14/6/2016 và Kế hoạch hành động số 2111/KH-UBND ngày 28/02/2017 của UBND Tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19 năm 2016 và năm 2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Chương trình hành động số 4324/CTHĐ-UBND ngày 29/6/2016 của UBND Tỉnh thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển DN đến năm 2020.

Triển khai thực hiện cam kết tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho DN, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã cùng với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) ký cam kết về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho DN thông qua việc cải thiện môi trường kinh doanh của Tỉnh. Hiện tỉnh Vĩnh Phúc đã và đang thực hiện 10 cam kết của Tỉnh với nhà đầu tư.

Theo tinh thần của Nghị Quyết 35/NQ-CP, nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho DN và nhà đầu tư, tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành các cơ chế chính sách nhằm triển khai có hiệu quả việc hỗ trợ và phát triển DN theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. Cụ thể, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã chỉ đạo thành lập 03 BCĐ: (1) BCĐ tiến đầu tư và Phát triển DN tỉnh Vĩnh Phúc; (2) BCĐ công tác giải phóng mặt bằng tỉnh Vĩnh Phúc; (3) BCĐ công tác dồn thửa đổi ruộng và giải quyết đất dịch vụ trên địa bàn Tỉnh để đẩy mạnh hỗ trợ DN và thu hút đầu tư, giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến bồi thường, GPMB...

HĐND tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã ban hành nghị Quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 về một số biện pháp đặc thù thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển DN trên địa bàn Tỉnh; trong đó tập trung vào các vấn đề liên quan đến hỗ trợ công tác bồi thường GPMB, hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào khu công nghiệp, khu đô thị, khu dịch vụ tập trung quy mô lớn trên địa bàn Tỉnh; hỗ trợ đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Tỉnh; hỗ trợ chi phí quảng cáo, lập đề xuất dự án đầu tư và chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường... đối với dự án đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư.

Để nắm bắt khó khăn, vướng mắc, từ đó tháo gỡ khó khăn, giải quyết vướng mắc kịp thời cho DN, nhà đầu tư, trong thời gian qua, UBND Tỉnh thường xuyên tổ chức các hội nghị đối thoại với DN, qua đó đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành giải quyết nhiều nội dung liên quan đến khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của DN. Từ năm 2016, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức thực hiện Chương trình Lãnh đạo UBND Tỉnh gặp gỡ doanh nhân vào buổi chiều thứ 6 hàng tuần. Nhiều khó khăn, vướng mắc DN phản ánh đã được chỉ đạo tháo gỡ tại chỗ, trong đó có một số khó khăn, vướng mắc kéo dài đã được giải quyết dứt điểm.

Bên cạnh đó, các thủ tục hành chính đều được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Tỉnh và trên Cổng thông tin điện tử của các sở, ban, ngành của Tỉnh. Thời gian thực hiện các thủ tục hành chính giảm từ 1/3 đến một nửa so với quy định của Trung ương. Các thủ tục hành chính được công khai về quy trình, thành phần hồ sơ, mẫu biểu và được giám sát việc thực hiện.

Việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trên đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho DN, nhà đầu tư. 

Đỗ Đình Việt, Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc