Cần có chế tài đủ mạnh để ngăn chặn tiêu cực trong đấu thầu

Đó là một trong những kiến nghị được Bộ Xây dựng nêu tại Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2012. Bộ Xây dựng cũng cho rằng, cần tăng cường phân cấp trong đấu thầu, đề cao trách nhiệm của chủ đầu tư trong thực hiện công tác này.

Đó là một trong những kiến nghị được Bộ Xây dựng nêu tại Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2012. Bộ Xây dựng cũng cho rằng, cần tăng cường phân cấp trong đấu thầu, đề cao trách nhiệm của chủ đầu tư trong thực hiện công tác này.

 

Bên cạnh đó, từ thực tiễn thực hiện công tác đấu thầu năm 2012, Bộ Xây dựng kiến nghị cần phải tăng cường công tác phổ biến các quy định của pháp luật về đấu thầu cho các đối tượng trực tiếp tham gia công tác đấu thầu; rà soát, hoàn thiện các quy định về lựa chọn nhà thầu theo hướng đơn giản hóa các thủ tục và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong đấu thầu.

 

Bộ Xây dựng cho biết thêm, qua công tác thanh tra một số dự án đầu tư xây dựng công trình, kết quả cho thấy về cơ bản công tác đấu thầu đã được thực hiện đúng quy định của pháp luật về đấu thầu. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị thiếu sót trong việc lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn chuyên gia tham gia tổ xét thầu chưa có chứng chỉ về đấu thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu đôi lúc còn sơ sài, hình thức,…      

Tuấn Dũng

trungnam