Bốn mặt tồn tại trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng ngày 19/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét các Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Tài chính – Ngân sách (TC-NS) của Quốc hội về tình hình triển khai thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2012.

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng ngày 19/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét các Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Tài chính – Ngân sách (TC-NS) của Quốc hội về tình hình triển khai thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2012.

 

Báo cáo thẩm tra sơ bộ của Ủy ban TC-NS đánh giá, trong năm 2012, tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, Báo cáo cũng ghi nhận 4 mặt còn tồn tại trong công tác này, thể hiện qua các lĩnh vực: quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước; đầu tư công; quản lý, sử dụng đất đai; tình trạng sử dụng vốn và tài sản tại các doanh nghiệp nhà nước. Thực tế cho thấy, lãng phí còn diễn ra trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, trong một số cơ quan, đơn vị và nhân dân. Vì thế, để thực hiện nghiêm túc việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, đòi hỏi phải có những chương trình hành động cụ thể, tổ chức động viên quần chúng nhân dân tích cực tham gia.

 

Theo thống kê, chỉ riêng lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai đã tồn tại không ít hạn chế, lãng phí, những bất cập của lĩnh vực này chưa được xử lý kịp thời đã làm phát sinh những vấn đề phức tạp trong xã hội. Cụ thể, trong 2 năm 2011, 2012 đã thu hồi đất của 792 tổ chức với diện tích 12.550,4 ha; đang lập hồ sơ thu hồi đất của 163 tổ chức với diện tích 1.502 ha; chưa xử lý 3.738 tổ chức với diện tích 60.073 ha. Riêng 6 tháng đầu năm 2012, hệ thống thanh tra nhà nước đã phát hiện và kiến nghị xử lý thu hồi 1.610 ha đất do quản lý, sử dụng không đúng quy định.

 

Liên quan đến thu, chi ngân sách nhà nước, báo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban TC-NS Phùng Quốc Hiển cho biết, công tác quản lý thu ngân sách nhà nước vừa qua còn hạn chế, vấn đề nổi lên là tình trạng trốn lậu, nợ đọng thuế còn lớn và tiếp tục gia tăng. Nhiều doanh nghiệp lợi dụng tình hình khó khăn chung cố tình chây ỳ không nộp đầy đủ tiền thuế vào ngân sách nhà nước. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, số nợ đọng tiền thuế đến cuối tháng 7/2012 tăng 939 tỷ đồng so với năm 2011.

 

Về vấn đề sử dụng vốn và tài sản tại các doanh nghiệp nhà nước, Ủy ban TC-NS cũng thẳng thắn nhìn nhận, hiệu quả kinh doanh của khối doanh nghiệp nhà nước còn thấp, chưa tương xứng với lợi thế của loại hình doanh nghiệp này, chưa đảm bảo vị trí, vai trò trong nền kinh tế. 

 

Tại Phiên họp, Ủy ban TC-NS cho rằng, sớm sửa đổi, bổ sung Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một trong những việc làm cần thiết để hạn chế những lãng phí trong đầu tư nói chung. Cụ thể, cần khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoặc xây dựng mới hệ thống định mức, chế độ, tiêu chuẩn, hoặc mục tiêu theo quy định hoặc đã định một cách đầy đủ, rõ ràng, minh bạch, đồng bộ và phù hợp đối với từng luật tương ứng liên quan. 

 

Liên quan đến sửa đổi, bổ sung Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trước đó nhiều ý kiến cho rằng, việc sửa đổi, bổ sung Luật cần bảo đảm trong quá trình đánh giá có thể lượng hoá được, so sánh được, vì đây sẽ là căn cứ quan trọng và chủ yếu để xem xét, đánh giá thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được khách quan, trung thực.

 

Ngoài ra, để Luật được thực hiện có hiệu quả, các ý kiến cũng cho rằng, cần bổ sung và làm rõ hơn phạm vi điều chỉnh liên quan đến thực hành tiết kiệm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh (vốn, tài sản, vật tư, nguyên, nhiên vật liệu) của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế chứ không chỉ quy định đối với riêng doanh nghiệp nhà nước như Luật hiện hành, xác định rõ trách nhiệm và ý thức của cộng đồng doanh nghiệp trong việc thực hiện quốc sách của đất nước.

 

Một kiến nghị quan trọng nữa cũng được Ủy ban TC-NS đề xuất là cần quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, tổ chức để xảy ra lãng phí, có chế tài xử lý cụ thể, phù hợp, vừa mang tính răn đe, vừa mang tính giáo dục, thuyết phục. Đồng thời cần rà soát về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước, xác định rõ thẩm quyền, hạn chế tối đa những lỗ hổng trong thực thi pháp luật.

Quang Minh

admin