Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo tăng cường kiểm soát công tác đấu thầu

Theo Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VTTTDL), tại cuộc họp giao ban tuần 5 năm 2015 mới đây, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã giao Vụ Kế hoạch, Tài chính thuộc Bộ tăng cường kiểm soát công tác đấu thầu; báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư các khoản chi không thường xuyên để đưa vào kế hoạch thực hiện hàng năm; báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt dự toán các dự án có quy mô từ 3 tỷ đồng trở lên.

Theo Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VTTTDL), tại cuộc họp giao ban tuần 5 năm 2015 mới đây, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã giao Vụ Kế hoạch, Tài chính thuộc Bộ tăng cường kiểm soát công tác đấu thầu; báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư các khoản chi không thường xuyên để đưa vào kế hoạch thực hiện hàng năm; báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt dự toán các dự án có quy mô từ 3 tỷ đồng trở lên. 

 

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng yêu cầu Vụ Kế hoạch, Tài chính phối hợp chặt chẽ với Cục Điện ảnh để thẩm định về tài chính các phim Nhà nước đặt hàng; hướng dẫn Công ty TNHH MTV Hãng phim Giải phóng thực hiện đúng quy định để đẩy nhanh cổ phần hóa Công ty.

BK

 

ngocthanh