Bộ KH&ĐT triển khai lấy ý kiến cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Hội nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) triển khai lấy ý kiến cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 vừa diễn ra ngày 30/1 tại trụ sở Bộ.

Hội nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) triển khai lấy ý kiến cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 vừa diễn ra ngày 30/1 tại trụ sở Bộ. 

IMG

                                                                                                  Ảnh: Lê Tiên

Sau 20 năm thực hiện, Hiến pháp năm 1992 cần được sửa đổi, hoàn thiện phù hợp với định hướng phát triển toàn diện, bền vững, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, đáp ứng những thay đổi của đất nước trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động.

 

Theo Nghị quyết số 38/2012/QH13 của Quốc hội, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 chính thức được công bố để lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân từ ngày 2/1/2013. Ông Phạm Mạnh Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Bộ KH&ĐT cho biết: Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 có tiến bộ khá lớn về việc bổ sung, hoàn thiện quyền con người và quyền công dân; có quan điểm mới về chế độ kinh tế, thành phần kinh tế, chế độ sở hữu, thể hiện rõ sự bình đẳng trước pháp luật của các thành phần kinh tế; giúp phân định rõ ràng, minh bạch hơn các nhánh quyền lực lập pháp - hành pháp - tư pháp; điều chỉnh tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phù hợp hơn với tình hình mới. 

 

IMG

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương:

Với tư cách là tham mưu tổng hợp về chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có vai trò hết sức quan trọng trong việc nghiên cứu sửa đổi các quy định của Hiến pháp năm 1992. Có thể nói, chức năng, nhiệm vụ của Bộ liên quan đến hầu hết các quy định của Hiến pháp về chế độ kinh tế, văn hóa, xã hội, phát triển khoa học, công nghệ mà trọng tâm là các quy định về chế độ kinh tế và các công cụ quản lý nền kinh tế. Do đó, theo phân công của Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992, Bộ chịu trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất nội dung, phương án sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 về chế độ sở hữu và chế độ kinh tế.

Liên quan đến chế độ sở hữu, chế độ kinh tế, Bộ KH&ĐT đề xuất, các quy định này của Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi năm 2001) đã khẳng định sự tồn tại khách quan của chế độ sở hữu tư nhân, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc hình thành và phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, thiết lập công cụ quản lý để Nhà nước thực hiện, điều tiết sự vận động của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là yếu tố quan trọng tạo động lực huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ mục tiêu công nghiệp hóa, điện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, quy định về chế độ sở hữu, chế độ kinh tế của Hiến pháp năm 1992 đã tồn tại một số hạn chế, bất cập như: chế độ sở hữu toàn dân không rõ ràng cả về chủ thể và nội dung; việc xác định sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể là nền tảng chưa phù hợp với thực trạng và yêu cầu phát triển kinh tế;… 

 

Trên cơ sở đó, Bộ KH&ĐT đã có Văn bản số 6927/BKHĐT-PC ngày 10/9/2012, trong đó có 8 đề xuất sửa đổi Hiến pháp năm 1992 liên quan đến chế độ sở hữu, chế độ kinh tế. Một số đề xuất này đã được cập nhật trong Dự thảo sửa đổi bổ sung Hiến pháp năm 1992 mới nhất. Bộ KH&ĐT đề nghị các đơn vị trực thuộc tiếp tục nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến tập trung vào những nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực KH&ĐT và gửi những góp ý này về Vụ Pháp chế (đơn vị đầu mối tổng hợp ý kiến của Bộ) trước ngày 1/3/2013. Dự kiến, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 sẽ được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân và trình Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ VII diễn ra vào tháng 5/2013.

Trần Tuyết

ngocthanh