Bộ KH&ĐT tập trung hoàn thiện nhiều dự án luật quan trọng

Tổ chức soạn thảo Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu (sửa đổi) trình Chính phủ để trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII là một trong những nhiệm vụ cơ bản mà Bộ KH&ĐT đề ra trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 của Bộ.

Tổ chức soạn thảo Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu (sửa đổi) trình Chính phủ để trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII là một trong những nhiệm vụ cơ bản mà Bộ KH&ĐT đề ra trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 của Bộ. Việc soạn thảo Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu (sửa đổi) nhằm điều chỉnh toàn bộ hoạt động mua sắm công, thực hiện chủ trương điện tử hóa trong mua sắm công, bảo đảm cạnh tranh và thực hiện phân cấp trong đấu thầu. Dự án Luật khi được ban hành cũng sẽ góp phần hình thành khung pháp lý thống nhất về đầu tư sử dụng vốn nhà nước không nhằm mục đích kinh doanh đang được quy định rải rác ở các văn bản quy phạm pháp luật khác nhau.

 

Về lĩnh vực quản lý đầu tư, Bộ KH&ĐT sẽ đưa ra dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút đầu tư. Hoàn thiện các quy định của Luật nhằm giải quyết những khó khăn trong hoạt động đầu tư của nhà đầu tư, đặc biệt là những vướng mắc trong việc áp dụng các quy định về điều kiện đầu tư và thủ tục đầu tư…

 

Trong lĩnh vực quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Bộ KH&ĐT sẽ tập trung soạn thảo Luật Quy hoạch trình Chính phủ để trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII và soạn thảo các văn bản hướng dẫn Luật này để tạo khung pháp lý đồng bộ, thống nhất cho hoạt động quản lý, điều hành.

 

Trong lĩnh vực doanh nghiệp, thực hiện sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp (dự kiến trình Quốc hội trong năm 2013) để tiếp tục tạo khung pháp lý rõ ràng, thuận lợi cho thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động này.

Quang Minh

ngocthanh