Bộ KH&ĐT hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2013

Năm 2013 được coi là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) giai đoạn 2011 - 2015 và Chiến lược phát triển KTXH 10 năm 2011 - 2020.

Năm 2013 được coi là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  (KTXH) giai đoạn 2011 - 2015 và Chiến lược phát triển KTXH 10 năm 2011 - 2020. Trong bối cảnh chung của đất nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai, hoàn thành nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2013 với nhiều kết quả tích cực. 

IMG

Ảnh: Đ.Trung

Tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2013 và triển khai công tác năm 2014 Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh khẳng định, năm 2013, Bộ phải thực hiện rất nhiều nhiệm vụ nặng nề với khối lượng công việc rất lớn. Các đơn vị trong Bộ đã nỗ lực hết mình, vượt qua rất nhiều khó khăn, vất vả để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Năm qua, Bộ đã hoàn thành nhiều công việc, trên hầu hết các lĩnh vực quản lý của Bộ đều có những kết quả đáng ghi nhận, như trong công tác thực hiện chiến lược và quy hoạch phát triển KTXH; công tác chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; công tác tài chính, tiền tệ; công tác thanh tra, kiểm tra; công tác giám sát, thẩm định đầu tư;… 

 

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đã điểm lại tại Hội nghị nhiều công việc cụ thể Bộ đã làm được trong năm 2013, trong đó có thể kể đến là Bộ đã trình và được Quốc hội  khóa XIII thông qua Luật đấu thầu năm 2013 tại Kỳ họp thứ 6 với tỷ lệ tán thành rất cao. Bộ trưởng khẳng định, Luật đấu thầu năm 2013 có bước tiến rất lớn về chất lượng, được các bộ, ngành, các chuyên gia, tổ chức quốc tế… đánh giá cao. Bộ đã tích cực nghiên cứu xây dựng, trình Chính phủ, Quốc hội dự án Luật Đầu tư công và 4 Nghị định kèm theo nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ có liên quan đến đầu tư công. 

 

Bên cạnh đó, công tác thu hút, sử dụng vốn ODA cũng đạt kết quả tốt, với mức giải ngân cao và nhiều sự thay đổi về “chất” trong thu hút và sử dụng nguồn vốn này. Đặc biệt, năm 2013, Bộ đã cải tiến hình thức tổ chức Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam thành Diễn đàn Đối tác phát triển Việt Nam, với trọng tâm đi sâu vào đối thoại chính sách.

 

Đầu tư trực tiếp nước ngoài hồi phục sau mấy năm suy giảm cũng là một điểm sáng của năm 2013 với tổng vốn đăng ký cả cấp mới và tăng thêm đạt trên 21,6 tỷ USD, tăng hơn 54% so với năm 2012. Đây là mức tăng rất cao trong điều kiện kinh tế thế giới vẫn còn nhiều khó khăn…

 

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh khẳng định, tuy vẫn còn một số điểm hạn chế, nhưng kết quả mà Bộ KH&ĐT đạt được trong năm 2013 là rất đáng ghi nhận. Năm 2014, nhiệm vụ, công việc của Bộ cũng sẽ rất nhiều, đòi hỏi sự tiếp tục nỗ lực của cả tập thể, cán bộ thuộc Bộ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra. Trong đó, Bộ trưởng nhấn mạnh đến việc phải tập trung vào một số dự án luật quan trọng, như: Luật Đầu tư công, Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Đầu tư (sửa đổi). Bên cạnh đó, phải hoàn thành nhiều Nghị định hướng dẫn các luật, trong đó trước mắt là 4 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công để khi Luật Đầu tư công được Quốc hội thông qua sẽ nhanh chóng có cơ sở pháp lý để triển khai vào thực tế. Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng đề cập đến việc phải đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để các thông tin quản lý, điều hành của Bộ được phổ biến rộng rãi, kịp thời, có hiệu quả…

 

Về phương hướng năm 2014, Báo cáo tổng kết của Bộ KH&ĐT tại Hội nghị đã nêu ra 20 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính, như: Cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng vào việc xây dựng cơ chế, chính sách; tổ chức nắm bắt và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch về tài chính, tiền tệ; tăng cường công tác bảo đảm và phổ biến thông tin, tiếp tục thực hiện Đề án khắc phục chênh lệch số liệu thống kê, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác dự báo thống kê; rà soát, sửa đổi, bổ sung khung pháp lý, cơ chế, chính sách liên quan đến tăng cường huy động các nguồn lực ngoài nhà nước cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KTXH, thực hiện các dịch vụ công, đầu tư theo hình thức đối tác công - tư, đầu tư trực tiếp nước ngoài;… 

Việt Thắng

ngocthanh