Bộ KH&ĐT ban hành Chương trình hành động thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với Bộ mới đây nhằm khắc phục các hạn chế, khó khăn và xác định rõ mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ của ngành...

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với Bộ mới đây nhằm khắc phục các hạn chế, khó khăn và xác định rõ mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ của ngành cũng như định hướng đổi mới công tác KH&ĐT trong thời gian tới.

 

Theo Chương trình hành động này, các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ tổ chức triển khai 7 nhiệm vụ cụ thể. Một là chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương rà soát, khắc phục ngay những bất cập trong công tác quy hoạch, kế hoạch, phân cấp, phân quyền quản lý đầu tư; không để tình trạng phân tán nguồn lực của đất nước, làm mất vai trò điều tiết vĩ mô của Nhà nước trong quá trình phát triển kinh tế thị trường. Hai là tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng phân tích, dự báo và cảnh báo, tổng hợp và xử lý các thông tin kinh tế - xã hội trong và ngoài nước, các vấn đề liên quan đến ổn định kinh tế vĩ mô, đặc biệt là những biến động về tình hình kinh tế, tài chính thế giới. Ba là tập trung vào việc nghiên cứu tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược. Bốn là triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Đề án "Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011- 2015". Năm là tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XI: “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sáu là căn cứ vào nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý để xác định rõ đối tượng cần luân chuyển nhằm bồi dưỡng, đào tạo trở thành cán bộ lãnh đạo, quản lý toàn diện hơn. Bảy là chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

 

Cũng theo Chương trình hành động nêu trên, Bộ KH&ĐT sẽ đẩy mạnh triển khai thực hiện thí điểm phương thức hợp tác công - tư (PPP) theo tinh thần Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg ngày 9/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế thí điểm đầu tư theo hình thức PPP; bố trí ngân sách nhà nước hợp lý tham gia hỗ trợ dự án; thí điểm cơ chế tài chính hóa các nguồn lực đất đai; xây dựng lộ trình điều chỉnh tăng phí sử dụng cơ sở hạ tầng theo hướng đảm bảo khả năng thu hồi chi phí đầu tư để khuyến khích đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng. Bên cạnh đó, cần xây dựng khung pháp lý, phê duyệt và triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư trung hạn 2013-2015, trong đó chú trọng tập trung vốn ngân sách cho các dự án, công trình trọng điểm, quan trọng quốc gia; bảo đảm chủ động trong việc cân đối nguồn lực, bố trí quy hoạch, kế hoạch đầu tư của các ngành, các cấp…

Hải Bình

ngocthanh