Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng năm 2015

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có văn bản ban hành Chương trình công tác năm 2015 của Bộ với 122 nhiệm vụ cụ thể, trong đó có nhiều nhiệm vụ rất quan trọng.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có văn bản ban hành Chương trình công tác năm 2015 của Bộ với 122 nhiệm vụ cụ thể, trong đó có nhiều nhiệm vụ rất quan trọng.

 

Trong quý I/2015, các đơn vị liên quan của Bộ KH&ĐT sẽ triển khai các nhiệm vụ như: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu giai đoạn 2011 - 2015 và dự kiến các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020; xây dựng Chiến lược đầu tư Việt Nam - Lào giai đoạn 2015 - 2020; Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện đề án Thúc đẩy đầu tư ra nước ngoài; Phương án phân bổ vốn dự phòng vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2011 - 2015; Rà soát, đánh giá cam kết quốc tế về đầu tư, chính sách, biện pháp, thủ tục áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài... 

 

Đối với Cục Quản lý đấu thầu, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT giao trong quý I/2015 sẽ hoàn thành và trình 6 dự thảo Thông tư, gồm: Thông tư quy định chi tiết việc lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu gói thầu dịch vụ tư vấn; Thông tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm hàng hóa (dùng chung cho cả Việt Nam, Ngân hàng Thế giới - WB và Ngân hàng Phát triển châu Á - ADB); Thông tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp (dùng chung cho cả Việt Nam, WB và ADB); Thông tư quy định chi tiết việc đăng tải thông tin về đấu thầu, đấu thầu qua mạng; Thông tư quy định chi tiết về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu; Thông tư liên tịch hướng dẫn sử dụng nguồn vốn vay ADB, Cơ quan Phát triển Pháp hỗ trợ phát triển dự án đối tác công - tư.

 

Theo Chương trình công tác năm 2015, trong quý II/2015, Bộ KH&ĐT sẽ xây dựng và trình dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về kiểm soát việc cấp Giấy phép đầu tư, quản lý dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên; trình dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài; đề xuất nghiên cứu xây dựng dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa…

 

Trong quý III và quý IV/2015, Bộ KH&ĐT sẽ trình dự thảo Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 (tháng 7/2015); Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 (tháng 8/2015); Thông tư quy định chi tiết quy trình đấu thầu gói thầu sản phẩm, dịch vụ công (tháng 9/2015); Thông tư kiểm tra đấu thầu (tháng 9/2015); Thông tư hướng dẫn lập Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất (tháng 9/2015)…

 Bích Thảo  

ngocthanh