Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư công năm 2020

(BĐT) - Bộ KH&ĐT vừa có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương về Khung hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) và đầu tư công năm 2020.
Phải xác định rõ mục tiêu, thứ tự ưu tiên trong kế hoạch đầu tư công năm 2020 phù hợp với khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư năm 2020. Ảnh: Lê Tiên
Phải xác định rõ mục tiêu, thứ tự ưu tiên trong kế hoạch đầu tư công năm 2020 phù hợp với khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư năm 2020. Ảnh: Lê Tiên

Trong đó, đối với các chỉ tiêu xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH 2020, Bộ KH&ĐT lưu ý các đơn vị chỉ đưa ra các chỉ tiêu chủ yếu, có phương pháp tính toán rõ ràng, có khả năng thu thập được, phù hợp với định hướng phát triển KTXH 5 năm 2016 - 2020 của ngành, địa phương, quốc gia.

Đối với lập Kế hoạch đầu tư công năm 2020, nguyên tắc chung là phải xác định rõ mục tiêu, thứ tự ưu tiên trong kế hoạch đầu tư công năm 2020 phù hợp với kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020 đã được Quốc hội thông qua và khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư năm 2020. Trong đó, ưu tiên đầu tiên là bố trí đủ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020 để thanh toán nợ xây dựng cơ bản còn lại chưa thanh toán, vốn cho 2 chương trình mục tiêu quốc gia, vốn cho các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2020… Việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020 phải thực hiện theo các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản pháp luật liên quan.

Khung hướng dẫn cũng nêu rõ các nguyên tắc bố trí kế hoạch vốn nguồn ngân sách nhà nước năm 2020; hướng dẫn về lập dự kiến danh mục dự án và bố trí kế hoạch đầu tư vốn nguồn NSNN năm 2020 cho từng dự án. Theo Khung hướng dẫn, kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 về cơ bản bằng năm 2019, các bộ, ngành, đại phương xây dựng phương án phân bổ kế hoạch chi chặt chẽ, chi tiết theo từng dự án, bảo đảm các nguyên tắc đề ra…          

Nguyệt Minh