Bộ Kế hoạch và Đầu tư đẩy mạnh cải cách hành chính trong năm 2015

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã đưa ra nhiều giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính vững mạnh,

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã đưa ra nhiều giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước của Bộ, cũng như hoàn thiện đồng bộ hệ thống thể chế kinh tế và hành chính trong lĩnh vực KH&ĐT phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính công trong giai đoạn tới.  

IMG

Trong năm 2015, Bộ KH&ĐT sẽ công bố, công khai các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, đấu thầu

 Ảnh: Lê Tiên

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Trong năm 2015, Bộ KH&ĐT tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bám sát các quy định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn liên quan của các Bộ; tăng cường sự phối hợp các đơn vị trong và ngoài Bộ để thực hiện các nhiệm vụ được giao về rà soát và kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) được liên tục, hiệu quả và chặt chẽ. Cụ thể, Bộ KH&ĐT sẽ thực hiện cắt giảm, nâng cao chất lượng TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của Bộ; cải cách TTHC giữa các cơ quan hành chính và trong nội bộ; kiểm soát TTHC; công khai TTHC; đồng thời tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và việc giám sát thực hiện TTHC của các cơ quan hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

 

Trong đó, Bộ KH&ĐT sẽ tập trung cải cách các thủ tục trong việc cải thiện, liên thông các TTHC độc lập trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, môi trường và xây dựng thông qua việc ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn quy trình giải quyết các thủ tục để thực hiện dự án đầu tư.

 

Bên cạnh đó, Bộ sẽ hoàn thành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Đầu tư (sửa đổi) và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) để thống kê, công bố, công khai các TTHC thuộc lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, đấu thầu.

 

Cùng với đó, trong năm 2015, Bộ sẽ chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn công tác rà soát, kiểm soát TTHC cho các cá nhân, đơn vị có liên quan; xây dựng các bộ tài liệu chuẩn để nâng cao hiệu quả, nghiệp vụ công tác; tiến hành tổ chức các đoàn khảo sát tại các địa phương về công tác cải cách TTHC; đồng thời chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông để hỗ trợ công tác tuyên truyền, đăng tải, công bố, công khai các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ…

Theo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 của Bộ KH&ĐT, trong lĩnh vực đầu tư công, đấu thầu, Bộ được giao soạn thảo và hoàn thiện 5 Nghị định liên quan gồm: Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư công; Nghị định về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP); Nghị định về giám sát và đánh giá đầu tư; Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

Hiện đại hóa hành chính công

Để hiện đại hóa hành chính công, năm 2015, Bộ KH&ĐT sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong hoạt động của Bộ. Cụ thể là hoàn thiện và đẩy mạnh hoạt động của mạng thông tin điện tử hành chính của Chính phủ trên mạng Internet; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước đến năm 2020. Mục đích là phát triển hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm hoạt động ổn định hệ thống MPINET, các dịch vụ hạ tầng và hạ tầng Trung tâm dữ liệu của Bộ; triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng tại Bộ; triển khai nâng cấp hệ thống bảo mật mạng Bộ KH&ĐT; kết nối với mạng thông tin điện tử hành chính của Chính phủ…

 

Trong năm 2015, Bộ KH&ĐT cũng sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc, bao gồm: Ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cụ thể là tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả ứng dụng các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành và quản lý của lãnh đạo Bộ; triển khai Cổng thông tin điện tử Bộ KH&ĐT mới xây dựng; triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong các lĩnh vực: đầu tư nước ngoài, các thủ tục liên quan đến việc đăng ký, thông báo mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu; trong lĩnh vực quản lý và đăng ký kinh doanh. Bên cạnh đó, Bộ cũng sẽ triển khai các ứng dụng quy mô quốc gia; hệ thống thông tin phục vụ việc theo dõi giám sát, đánh giá các dự án đầu tư sử dụng vốn của Nhà nước; hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài; hệ thống thông tin phân tích và dự báo kinh tế - xã hội; hệ thống thông tin liên quan đến đấu thầu, mua sắm công…

Bích Thảo

 

ngocthanh