Bộ GTVT đốc thúc lập kế hoạch đầu tư công năm 2019

(BĐT) - Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc, các chủ đầu tư, Ban QLDA, các Tổng công ty trực thuộc Bộ này khẩn trương đánh giá giữa kỳ kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 và lập kế hoạch đầu tư công năm 2019.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư/Ban QLDA đánh giá tình hình thực hiện (bao gồm cả trái phiếu chính phủ) tổng số vốn ngân sách trung ương được giao trong kế hoạch đầu tư công trung hạn; đồng thời đánh giá nguồn lực đầu tư huy động, nguồn ngân sách nhà nước so với kế hoạch đề ra; công tác tổ chức thực hiện, các giải pháp thực hiện cũng như dự kiến khả năng giải ngân của từng dự án thuộc từng nguồn vốn, ngành, lĩnh vực, chương trình phân theo từng năm 2019, 2020…

Giao Vụ Kế hoạch - Đầu tư dự kiến khả năng cân đối từng nguồn vốn đầu tư công; đánh giá chung các thuận lợi và khó khăn, vướng mắc; tổng hợp chung nhu cầu kế hoạch đầu tư công năm 2019 của cả Bộ cho tất cả các nguồn vốn; tổng hợp các đề xuất, kiến nghị và các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 của Bộ GTVT.            

Tuấn Dũng