Bộ Giao thông vận tải yêu cầu xây dựng kế hoạch vốn năm 2014

Nhằm chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của ngành năm 2014, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tập đoàn, tổng công ty 91 trực thuộc Bộ xây dựng kế hoạch vốn cho năm tới...

Nhằm chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của ngành năm 2014, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tập đoàn, tổng công ty 91 trực thuộc Bộ xây dựng kế hoạch vốn cho năm tới, trong đó, lưu ý những nội dung về vốn ngân sách nhà nước (NSNN) và vốn trái phiếu chính phủ (TPCP).

 

Cụ thể, với nguồn vốn NSNN, Bộ GTVT yêu cầu bố trí đủ vốn đối ứng cho các dự án ODA theo tiến độ hiệp định đã kí; ưu tiên vốn cho các dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2013 nhưng còn thiếu vốn; hoàn trả vốn ứng trước kế hoạch theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, bố trí cho các dự án chuyển tiếp theo tiến độ đã phê duyệt trong quyết định đầu tư. Lựa chọn một số dự án khởi công mới thật sự cấp bách; các dự án đã có yêu cầu bố trí vốn để khởi công.

 

Đối với vốn TPCP, Bộ GTVT yêu cầu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 2012 và 2013. Trên cơ sở kế hoạch 2012 - 2015 và kế hoạch 2012 - 2013 đã giao, phần vốn còn lại bố trí trong 2 năm (2014 và 2015), trong đó năm 2014 ưu tiên vốn cho các dự án hoàn thành của năm 2013, dự kiến hoàn thành năm 2014.

 

Ngoài ra, các dự án tạm dừng, giãn tiến độ phải tách riêng phần vốn đã được giao để thi công đến điểm dừng kĩ thuật (xác định khối lượng thực hiện tương ứng với phần vốn này). Xác định khối lượng còn lại chưa có vốn hoặc chưa huy động được bằng các nguồn vốn khác.

Bích Khánh

trungnam