Bình Thuận: Đa dạng hóa hình thức và công cụ thu hút đầu tư

UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, để đạt được các mục tiêu đề ra theo Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn 2025, Bình Thuận cần huy động vốn đầu tư phát triển cho giai đoạn trên khoảng 160 nghìn tỷ đồng.

UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, để đạt được các mục tiêu đề ra theo Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn 2025, Bình Thuận cần huy động vốn đầu tư phát triển cho giai đoạn trên khoảng 160 nghìn tỷ đồng. Để huy động được nguồn vốn trên, Tỉnh đang thực hiện chương trình đẩy mạnh thu hút nguồn vốn đầu tư, đa dạng hoá hình thức và công cụ huy động vốn…

 

Tỉnh Bình Thuận đã chọn gần 60 dự án ưu tiên để đầu tư một cách tập trung và có hiệu quả. Các dự án kêu gọi đầu tư sẽ được xã hội hóa một cách mạnh mẽ. Vị trí, quy mô, diện tích chiếm đất, tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư của từng dự án sẽ được tính toán, lựa chọn và xác định cụ thể trong giai đoạn lập dự án.

Minh Tú

ngocthanh