Bình Định xây dựng dự án phát triển thoát nước đô thị, KCN đến năm 2015

UBND tỉnh Bình Định vừa đồng ý chủ trương trong năm 2015, Sở Xây dựng Bình Định xây dựng dự án Định hướng phát triển thoát nước đô thị, khu công nghiệp trên địa bàn Tỉnh đến năm 2025.

UBND tỉnh Bình Định vừa đồng ý chủ trương trong năm 2015, Sở Xây dựng Bình Định xây dựng dự án Định hướng phát triển thoát nước đô thị, khu công nghiệp trên địa bàn Tỉnh đến năm 2025. 

 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bình Định cũng giao Sở Xây dựng Bình Định là cơ quan chủ trì thực hiện Dự án và lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực để thực hiện các phần việc liên quan thuộc phạm vi của Dự án theo đúng quy định. 

 

Trong quá trình tổ chức lập dự án, Sở Xây dựng lấy ý kiến của các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố để hoàn thiện Dự án, trước khi thẩm định, trình duyệt. 

BK

ngocthanh