Bình Định đầu tư xây thêm 2 Trung tâm Văn hóa - Thể thao

Hai Trung tâm Văn hóa - Thể thao thuộc huyện Hoài Nhơn và thị xã Anh Nhơn tỉnh Bình Định vừa được UBND tỉnh Bình Định

Hai Trung tâm Văn hóa - Thể thao thuộc huyện Hoài Nhơn và thị xã Anh Nhơn tỉnh Bình Định vừa được UBND tỉnh Bình Định đồng ý hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng. 

 

Nguồn kinh phí xây dựng các Trung tâm Văn hóa - Thể thao được UBND tỉnh Bình Định lấy từ Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2015.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn các địa phương trên lập thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định và chuyển nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao cho các huyện liên quan để thực hiện; đồng thời, hướng dẫn các địa phương sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và đảm bảo hiệu quả.

 BK

ngocthanh