Bên mời thầu cần biết (ngày 30/9/2013)

Ngày 27/9/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 166 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 164 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 30/9/2013); 02 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 27/9/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 166 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 164 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 30/9/2013); 02 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ có các lỗi cụ thể là: 

 

Thời gian thông báo mời thầu chưa đủ tối thiểu 10 ngày kể từ ngày đầu tiên đăng báo nhưng đã dự kiến bán HSMT: Trong phiếu đăng ký TBMT của Ban Quản lý dự án 1 thuộc Sở Giao thông vận tải Đăk Nông, gói thầu xây lắp có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng dự kiến bán HSMT từ ngày 01/10/2013. Ngoài ra, đơn vị này dự kiến bán HSMT đến ngày 15/10/2013 là chưa đủ tối thiểu 15 ngày theo quy định. Đơn vị này cần biết, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 31 Luật Đấu thầu quy định: Thời gian thông báo mời thầu tối thiểu là 10 ngày trước khi phát hành HSMT và thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 15 ngày đối với đấu thầu trong nước kể từ ngày phát hành HSMT đến thời điểm đóng thầu. 

 

Dự kiến không bán HSMT tới trước thời điểm đóng thầu và không tiến hành mở thầu ngay sau thời điểm đóng thầu: Công ty TNHH MTV 715 – Binh đoàn 15 (tỉnh Gia Lai) thông báo mời thầu gói thầu xây lắp có giá gói thầu dưới 8 tỷ đồng, dự kiến bán HSMT từ ngày 06/10/2013 đến ngày 18/10/2013, nhưng đóng thầu ngày 20/10/2013 và mở thầu ngày 22/10/2013. Theo Khoản 2 Điều 33 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, HSMT được phát hành kể từ ngày thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu. Ngoài ra, Khoản 3 Điều 28 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP quy định: Việc mở thầu được tiến hành công khai ngay sau thời điểm đóng thầu theo thời gian và địa điểm quy định trong HSMT trước sự chứng kiến của những người có mặt và không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của các nhà thầu được mời.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

ngocthanh