Báo cáo tình hình thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1755/QĐ-TTg về một số nguyên tắc và nhiệm vụ báo cáo tình hình thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Việt Nam (dưới đây viết gọn là các Mục tiêu).

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1755/QĐ-TTg về một số nguyên tắc và nhiệm vụ báo cáo tình hình thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Việt Nam (dưới đây viết gọn là các Mục tiêu).

 

Theo đó, việc báo cáo tình hình thực hiện các Mục tiêu phải được thực hiện theo 2 nguyên tắc: thực hiện thu thập số liệu và báo cáo thường niên từ năm 2013 đến hết năm 2015 về tình hình thực hiện các Mục tiêu phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện cụ thể của Việt Nam trên cơ sở Bộ chỉ số về Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ; thực hiện lồng ghép việc báo cáo, theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện các Mục tiêu trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm của quốc gia, của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Kế hoạch phát triển hàng năm, 5 năm của các Bộ, ngành có liên quan.

 

Theo Quyết định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) được giao hướng dẫn việc lồng ghép việc báo cáo, theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện các Mục tiêu trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm của quốc gia, của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Kế hoạch phát triển hàng năm, 5 năm của các Bộ, ngành có liên quan; thực hiện việc báo cáo, theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện các Mục tiêu trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm của quốc gia.

 

Bên cạnh đó, Bộ KH&ĐT cũng được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện các Mục tiêu vào năm 2015; thực hiện lồng ghép việc báo cáo, theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện các Mục tiêu trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Khung giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm…

Bích Thảo

admin