Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 4/5/2013 ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Đối tượng điều chỉnh của Quy chế là các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 4/5/2013 ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Đối tượng điều chỉnh của Quy chế là các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cơ quan hành chính nhà nước) theo các quy định của pháp luật về báo chí hiện hành. 

 

Theo đó, người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước (HCNN) gồm: Người đứng đầu cơ quan HCNN; Người được người đứng đầu cơ quan HCNN giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên (gọi là Người phát ngôn).

 

Họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ e-mail của Người phát ngôn phải được công bố bằng văn bản cho các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí và phải được đăng tải trên cổng thông tin điện tử hoặc trang điện tử của cơ quan HCNN.

 

Trong trường hợp cần thiết, người đứng đầu cơ quan HCNN có thể ủy quyền cho người có trách nhiệm thuộc cơ quan mình phát ngôn (gọi là Người được ủy quyền phát ngôn) hoặc phối hợp cùng Người phát ngôn để phát ngôn hoặc cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề cụ thể được giao.

 

Quy chế cũng nêu rõ, các cá nhân của cơ quan HCNN được cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định pháp luật nhưng không được nhân danh cơ quan HCNN để phát ngôn, cung cấp thông tin báo chí; không được tiết lộ bí mật điều tra, bí mật công vụ, thông tin sai sự thật; trung thực khi cung cấp thông tin cho báo chí và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp.

 

Cũng theo Quy chế, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí theo định kỳ 1 tháng 1 lần về hoạt động và công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức họp báo và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

 

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về hoạt động của cơ quan mình, về lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý của mình thông qua các hình thức như: hàng tháng cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí và cập nhật thông tin trên cổng thông tin điện tử hoặc trang tin điện tử của cơ quan mình; ít nhất 3 tháng một lần tổ chức họp báo để cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí; cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho Cổng Thông tin điện tử Chính phủ theo quy định hiện hành.

 

Cơ quan báo chí, nhà báo có trách nhiệm đăng, phát, phản ánh trung thực nội dung phát ngôn và thông tin được cung cấp.

P.V

trungnam