Ban hành chế tài xử lý dự án điện chậm tiến độ

(BĐT) - Theo Thông tư Quy định về cam kết phát triển dự án và cơ chế xử lý các dự án nhà máy nhiệt điện PPP không thực hiện đúng tiến độ vừa được ban hành, các hình thức xử lý nghiêm sẽ được áp dụng đối với các dự án vi phạm tiến độ.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thứ nhất, dự án sẽ bị Bộ Công Thương nhắc nhở bằng văn bản nếu chậm quá 30 ngày làm việc so với mốc tiến độ cam kết. Sau 30 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản nhắc nhở lần 1, nếu chủ đầu tư nhà máy vẫn chưa hoàn thành mốc tiến độ bị chậm trước đó, Bộ sẽ có văn bản nhắc nhở lần hai. Mỗi mốc tiến độ tối đa không quá 2 lần nhắc nhở.

Thứ hai, trong thời hạn 1 năm kể từ ngày Bộ Công Thương có văn bản thông báo chậm mốc tiến độ, nếu chủ đầu tư không hoàn thành mốc tiến độ đã bị chậm và tiến độ tổng thể của dự án bị chậm lũy kế tới 12 tháng so với tiến độ cam kết thì sẽ có văn bản đề nghị của cơ quan có thẩm quyền xem xét ban hành văn bản chấm dứt thẩm quyền phát triển dự án của chủ đầu tư, để giao cho nhà đầu tư khác.

Đối với các mốc tiến độ tính từ thời điểm sau khi đã ký hợp đồng PPP, cơ chế xử lý chậm tiến độ được áp dụng theo các quy định tại hợp đồng PPP.   

Trung Hiếu