27.509 tỷ đồng cho Chương trình giảm nghèo bền vững 2012 - 2015

Theo Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 - 2015 vừa được phê duyệt, tổng kinh phí cho Chương trình là 27.509 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương là 20.509 tỷ đồng...

Theo Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 - 2015 vừa được phê duyệt, tổng kinh phí cho Chương trình là 27.509 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương là 20.509 tỷ đồng; ngân sách địa phương là 4.000 tỷ đồng và viện trợ nước ngoài và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác là 3.000 tỷ đồng.

IMG

                                                                                Ảnh minh họa: Tiên Giang

Mục tiêu chung của Chương trình là cải thiện và từng bước nâng cao điều kiện sống của người nghèo, ưu tiên người nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo thuộc huyện nghèo, xã biên giới, xã an toàn khu, xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về công tác giảm nghèo ở các vùng nghèo; góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng, các dân tộc và các nhóm dân cư.

 

Theo đó, phấn đấu đến năm 2015, thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo cả nước tăng lên 1,6 lần so với cuối năm 2011. Đặc biệt, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở các huyện, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn sẽ được tập trung đầu tư đồng bộ theo tiêu chí nông thôn mới, trước hết là hạ tầng thiết yếu. Cụ thể, đến năm 2015, sẽ có 85% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; 60% thôn, bản có đường trục giao thông được cứng hóa; 100% trung tâm xã có điện và 90% thôn, bản có điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh; và các công trình thủy lợi nhỏ được đầu tư đáp ứng 80% nhu cầu mới tưới tiêu cho diện tích cây trồng hàng năm.

4 DỰ ÁN THÀNH PHẦN CỦA CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2012 - 2015

- Dự án 1: hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo với tổng nhu cầu vốn là 11.080 tỷ đồng;

- Dự án 2: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn với tổng nhu cầu vốn là 12.392 tỷ đồng;

- Dự án 3: Nhân rộng mô hình giảm nghèo với tổng nhu cầu vốn thực hiện là 2.850 tỷ đồng;

- Dự án 4: Hỗ trợ nâng cao năng lực giảm nghèo, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện Chương trình với tổng nhu cầu vốn thực hiện là 1.187 tỷ đồng.

 

Về giải pháp huy động vốn, Chương trình sẽ thực hiện đa dạng hóa nguồn vốn huy động, tăng cường huy động vốn từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác. Đối với vốn huy động từ các nguồn khác, chú trọng huy động đóng góp của các doanh nghiệp và vận động tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, trong quá trình xây dựng và thực hiện, Chương trình cần tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế để chia sẻ thông tin và kinh nghiệm, đồng thời tranh thủ sự trợ giúp về kỹ thuật và nguồn lực để thực hiện thành công các mục tiêu của Chương trình. Đồng thời, lồng ghép việc thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo nói chung và các chính sách giảm nghèo đặc thù với các dự án thuộc Chương trình ở các huyện nghèo, xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Thanh Tú

 

trungnam