1,25 triệu USD hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho dự án "Hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức Việt Nam" do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) viện trợ không hoàn lại.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho dự án "Hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức Việt Nam" do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) viện trợ không hoàn lại.

 

Tổng kinh phí Dự án là 1,25 triệu USD, trong đó vốn ODA do ADB viện trợ không hoàn lại là 1 triệu USD; vốn đối ứng phía Việt Nam là 250.000 USD (Bộ Nội vụ _ cơ quan chủ quản Dự án bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước được giao hàng năm để thực hiện). Dự án thực hiện đến năm 2016.

 

Khoản kinh phí này sẽ giúp Bộ Nội vụ bổ sung nguồn lực để xây dựng một nền công vụ "chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch và hiệu quả"; đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức nhằm mục tiêu xây dựng một nền công vụ với đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, có đủ phẩm chất, trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; giúp Chính phủ thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020.

 

Dự án sẽ có các hoạt động chính: triển khai xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch; xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, chức danh công chức theo ngạch và hạng viên chức; đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; chia sẻ kinh nghiệm về quản lý sự thay đổi trong các cơ quan đơn vị.

Thủy Dung

 

 

 

ngocthanh