Xử phạt nhà thầu nếu kéo dài thời gian quyết toán công trình

Đây là một trong những đề xuất của Bộ Tài chính nhằm đẩy nhanh tiến độ công tác quyết toán vốn đầu tư và thực hiện nghiêm chế độ lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành có sử dụng nguồn vốn nhà nước.

Đây là một trong những đề xuất của Bộ Tài chính nhằm đẩy nhanh tiến độ công tác quyết toán vốn đầu tư và thực hiện nghiêm chế độ lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành có sử dụng nguồn vốn nhà nước.

 

Theo Bộ Tài chính, năm 2012, tổng số dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán từ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tập đoàn kinh tế, tổng công ty 91 là 45.752 dự án với tổng số vốn đầu tư được quyết toán là 199.927,19 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước do các Bộ, ngành quản lý là 1.799 dự án với số vốn đầu tư được quyết toán là 59.995,731 tỷ đồng; vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý là 40.687 dự án với số vốn đầu tư được quyết toán là 96.052,903 tỷ đồng; các nguồn vốn do tập đoàn, tổng công ty quản lý là 3.266 dự án với số vốn đầu tư được quyết toán là 43.878,555 tỷ đồng.

 

Qua thẩm tra, phê duyệt quyết toán đã loại ra khỏi giá trị đề nghị quyết toán là 2.135,165 tỷ đồng (tăng 335,35 tỷ đồng so với năm 2011).

 

Thông tin về những dự án hoàn thành đã nộp báo cáo quyết toán, chậm phê duyệt, Bộ Tài chính cho biết: có 2.709 dự án chậm tiến độ từ 7 đến 24 tháng với giá trị quyết toán là 27.577,254 tỷ đồng; 403 dự án chậm tiến độ trên 24 tháng với giá trị quyết toán là 9.235,093 tỷ đồng.

 

Về số dự án đã hoàn thành chậm nộp báo cáo quyết toán, Bộ Tài chính cho biết: có 8.138 dự án đã hoàn thành chậm nộp báo cáo quyết toán từ 7 đến 24 tháng với số vốn đã thanh toán 120.155,690 tỷ đồng; 4.449 dự án đã hoàn thành chậm nộp báo cáo quyết toán trên 24 tháng với số vốn đã thanh toán là 36.676,96 tỷ đồng.

 

Trước tình hình đó, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương; tập đoàn kinh tế, tổng công ty 91; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát thường xuyên chặt chẽ các chủ đầu tư, tổ chức tư vấn đầu tư và xây dựng, các nhà thầu trong việc chấp hành về nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành và quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; tổng hợp tên, địa chỉ các nhà thầu vi phạm để thông báo cho các chủ đầu tư được biết; đồng thời có biện pháp ngăn ngừa, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm theo quy định.

 

Bộ Tài chính cũng kiến nghị: các đơn vị nêu trên phải thực hiện việc bố trí kế hoạch vốn đầu tư hàng năm để thanh toán công nợ cho các dự án được phê duyệt quyết toán trong năm; không giao dự án đầu tư mới cho chủ đầu tư có 10 dự án trở lên vi phạm về thời gian lập báo cáo quyết toán chậm hơn 6 tháng theo đúng quy định của pháp luật; xử phạt đối với nhà thầu kéo dài thời gian hoàn thiện hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán công trình theo đúng quy định của pháp luật…

Trung Hiếu

trungnam