Xây dựng Quy tắc Đạo đức và Ứng xử trong đấu thầu dự án ODA

Dự thảo Quyết định ban hành Quy tắc Đạo đức và Ứng xử trong đấu thầu các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

Dự thảo Quyết định ban hành Quy tắc Đạo đức và Ứng xử trong đấu thầu các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) hoặc vốn vay ưu đãi của Nhật Bản đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến rộng rãi của các bộ, ngành ở Trung ương và các địa phương.  

 

Quy tắc Đạo đức và Ứng xử trong đấu thầu các dự án sử dụng nguồn vốn ODA hoặc vốn vay ưu đãi của Nhật Bản là cơ sở để cá nhân trực tiếp tham gia, hoặc thực hiện chức năng giám sát, quản lý quá trình lựa chọn nhà thầu các gói thầu có sử dụng nguồn vốn ODA hoặc vốn vay ưu đãi của Nhật Bản cam kết tuân thủ và ký kết trước khi thực hiện nhiệm vụ được giao. Mục đích của việc xây dựng Quy tắc này là nhằm đưa ra những chuẩn mực đạo đức và ứng xử tối thiểu cho các cá nhân trực tiếp tham gia quá trình lựa chọn nhà thầu hoặc thực hiện chức năng giám sát, quản lý quá trình đó; công khai hóa những chuẩn mực và yêu cầu cụ thể về đạo đức và ứng xử trong quá trình lựa chọn nhà thầu; nâng cao tính chuyên nghiệp trong đấu thầu; đồng thời tăng cường hiệu lực của các quy tắc ứng xử khác có thể có giữa các thành viên của hiệp hội nghề nghiệp liên quan.

 

Theo dự thảo Quyết định, sau khi Quy tắc Đạo đức và Ứng xử trong đấu thầu các dự án sử dụng nguồn vốn ODA hoặc vốn vay ưu đãi của Nhật Bản được ban hành, các cá nhân có trách nhiệm cam kết tuân thủ Quy tắc này bao gồm: a) Người quyết định đầu tư hoặc người được ủy quyền quyết định đầu tư; trường hợp là Người quyết định đầu tư hoặc người được ủy quyền quyết định đầu tư của nhiều dự án sử dụng nguồn vốn ODA hoặc vốn vay ưu đãi của Nhật Bản thì chỉ phải ký cam kết một lần đầu tiên; b) Cá nhân đại diện hợp pháp của chủ đầu tư, cá nhân có liên quan thuộc tổ chức của chủ đầu tư; c) Cá nhân đại diện hợp pháp của bên mời thầu, cá nhân có liên quan thuộc tổ chức của bên mời thầu; d) Cá nhân tham gia lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; cá nhân là thành viên của Tổ chuyên gia; cá nhân là thành viên của tổ chức, đơn vị thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn danh sách ngắn và kết quả lựa chọn nhà thầu; cá nhân thuộc bên thứ ba; đ) Cá nhân đại diện hợp pháp của nhà thầu tham dự thầu bao gồm cả nhà thầu là cá nhân, cá nhân có liên quan thuộc tổ chức của nhà thầu.

 

Theo dự thảo Quyết định, cá nhân tham gia quá trình lựa chọn nhà thầu phải cam kết tuân thủ 6 chuẩn mực đạo đức và ứng xử trong đấu thầu. Thứ nhất là liêm chính (cá nhân không lợi dụng vị trí, quyền hạn để đạt lợi ích riêng, mà sẽ phát huy những chuẩn mực liêm chính, trung thực cao nhất trong các mối quan hệ công việc cả ở trong và ngoài tổ chức mà mình đang công tác). Thứ hai là công bằng (nhà thầu đang và sẽ thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hoá, xây lắp, dịch vụ được đối xử công bằng, minh bạch; không áp dụng ưu đãi trong đấu thầu trái với quy định). Thứ ba là hiệu quả chi tiêu (hoạt động đấu thầu được thực hiện hiệu quả và những hàng hóa, công trình xây lắp, dịch vụ được cung cấp đúng chất lượng và thời gian quy định). Thứ tư là trách nhiệm (cá nhân tham gia quá trình lựa chọn nhà thầu chịu trách nhiệm về việc bản thân và những người thuộc quyền quản lý của mình thực hiện công việc một cách có đạo đức và đúng quy định). Thứ năm là chuyên nghiệp (cá nhân thực hiện công việc một cách chuyên nghiệp thông qua việc tiếp thu và sử dụng những kiến thức chuyên môn một cách hiệu quả; ứng xử với mọi người, cả ở trong và ngoài tổ chức mà mình đang công tác, một cách lịch sự và tôn trọng). Cuối cùng là tuân thủ (cá nhân trực tiếp tham gia hoặc thực hiện chức năng giám sát, quản lý quá trình lựa chọn nhà thầu tuân thủ quy định pháp luật liên quan của Việt Nam, của nhà tài trợ và các hợp đồng đã ký kết).

 

Quy tắc Đạo đức và Ứng xử trong đấu thầu các dự án sử dụng nguồn vốn ODA hoặc vốn vay ưu đãi của Nhật Bản sẽ thay thế cho Quy tắc Đạo đức và Ứng xử trong đấu thầu đối với các dự án ODA Nhật Bản được công bố tại Văn bản số 4730/BKH-QLĐT ngày 30/6/2009.

Bích Thảo

ngocthanh