Vinalines tiết kiệm qua đấu thầu 8,3% trong năm 2017

(BĐT) - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) cho biết, trong năm 2017 đã thực hiện lựa chọn nhà thầu đối với 84 gói thầu thuộc dự án và dự toán mua sắm thường xuyên, bao gồm cả đấu thầu qua mạng và đấu thầu trực tiếp.

Trong đó, tổng giá gói thầu của 84 gói thầu là 1.337,17 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 1.225,96 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt 8,3%. Theo đó, tỷ lệ tiết kiệm trong lĩnh vực mua sắm hàng hóa là 17%, lĩnh vực xây lắp tiết kiệm 17%. Phân theo hình thức lựa chọn nhà thầu thì hình thức đấu thầu rộng rãi tiết kiệm 17%, chào hàng cạnh tranh tiết kiệm 11%, mua sắm trực tiếp tiết kiệm 18%. Theo phân loại dự án, dự án nhóm B tiết kiệm 14%, dự án nhóm C tiết kiệm 8%.

Trong năm 2017, đã có 3 cuộc thanh tra, kiểm tra về đấu thầu của Bộ Giao thông vận tải và Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa tiến hành tại Vinalines. Kết quả sơ bộ cho thấy, các chủ đầu tư trực thuộc cơ bản tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu.             

Hải Đăng