Tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu tại Cần Thơ: Số đẹp nhờ ODA

(BĐT) - Báo cáo về tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2017 của UBND TP. Cần Thơ cho thấy, các dự án sử dụng vốn nhà nước năm 2017 theo quy định của Luật Đấu thầu có tổng số 1.077 gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu. 
Tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu tại Cần Thơ: Số đẹp nhờ ODA

Tổng giá gói thầu được phê duyệt là 2.162.492 triệu đồng, tổng giá trúng thầu là 1.894.942 triệu đồng, chênh lệch 267.550 triệu đồng. Tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu đạt 12,37%.

Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND TP. Cần Thơ, tỷ lệ tiết kiệm nêu trên có sự “đóng góp” lớn của các gói thầu sử dụng vốn ODA. Cụ thể, có 04 gói thầu sử dụng vốn ODA giảm giá bình quân 28,93%, kéo tỷ lệ giảm giá qua đấu thầu chung tăng lên. Nếu không tính các gói thầu sử dụng vốn ODA, tỷ lệ giảm giá trong đấu thầu tại Cần Thơ bình quân chỉ đạt 3,51%. 4 gói thầu sử dụng vốn ODA tại Cần Thơ có tổng giá 754.006 triệu đồng, giá trúng thầu là 535.831 triệu đồng, chênh lệch 218.175 triệu đồng.

Bên cạnh đó, trong năm 2017, Cần Thơ đã tổ chức lựa chọn nhà thầu 385 gói thầu mua sắm sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên, với tổng giá gói thầu là 249.755 triệu đồng, tổng giá trúng thầu là 242.614 triệu đồng, chênh lệch 7.141 triệu đồng, tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu cũng chỉ đạt 2,86%.

Báo cáo của UBND TP.Cần Thơ còn cho biết, năm 2017, địa phương này đã ban hành 9 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 172 triệu đồng, chủ yếu là vi phạm về đấu thầu. Các vi phạm được phát hiện chủ yếu là HSMT nêu các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, vi phạm về đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) không đúng tiêu chuẩn đánh giá được phê duyệt trong HSMT dẫn đến sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu…

Văn Huyền