Từng bước nâng cao năng lực cán bộ làm công tác đấu thầu

Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu là một trong những nhiệm vụ mà các Bộ, ngành, địa phương cần chú trọng hơn nữa trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả công tác này.

Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu là một trong những nhiệm vụ mà các Bộ, ngành, địa phương cần chú trọng hơn nữa trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả công tác này.

IMG

                                                                                           Ảnh minh họa: LTT

Năng lực cán bộ được cải thiện rõ rệt

 

Theo báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2012 của một số Bộ, ngành, địa phương, đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu trong năm 2012 nhìn chung đều đảm bảo có chứng chỉ tham gia khóa học đấu thầu, trình độ chuyên môn nghiệp vụ về đấu thầu của cán bộ từng bước được nâng lên, tính chuyên nghiệp được thể hiện rõ nét hơn. Hầu hết đều có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, được đào tạo và cấp chứng chỉ theo quy định. Ngoài các cán bộ, chuyên viên ở các cơ quan có chức năng tham mưu về quản lý đấu thầu và thẩm định đấu thầu, các cán bộ ở các ban quản lý dự án và tổ chức tư vấn cũng đã được chuyên môn hóa trong việc thực hiện nhiệm vụ tổ chức đấu thầu.

 

Để nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, các Bộ, ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng trong việc phổ biến, quán triệt thực hiện các văn bản pháp luật trong lĩnh vực đấu thầu thông qua nhiều hình thức. Cụ thể, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Phú Thọ cho biết, UBND các huyện, thành phố, thị trấn, các sở, ngành và các chủ đầu tư trên địa bàn Tỉnh đã rất quan tâm, chú trọng thực hiện việc phổ biến, quán triệt các quy định một cách nghiêm túc. Bên cạnh đó, công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ được tăng cường, nhiều chủ đầu tư đã phối hợp với các trung tâm đào tạo, bồi dưỡng thuê các chuyên gia tập huấn nghiệp vụ, đào tạo cấp chứng chỉ cho cán bộ làm công tác đấu thầu. Đối tượng tập huấn, bồi dưỡng cũng được mở rộng đến một số cán bộ thuộc các ban quản lý dự án ở cấp xã, phường, các đơn vị sự nghiệp, trường học, bệnh viện. Điển hình là UBND các huyện Tam Nông, Hạ Hòa, Thanh Thủy, các địa phương này đã tổ chức cho hơn 300 cán bộ tham gia và được cấp chứng chỉ.

 

Cùng với đó, trong năm 2012, Sở KH&ĐT tỉnh Phú Thọ đã tham gia các hoạt động liên quan đến công tác đấu thầu do Bộ KH&ĐT tổ chức như: đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về đấu thầu, đánh giá hệ thống pháp luật đấu thầu năm 2012 theo bộ chỉ số tiêu chuẩn BLI của OECD-DAC, hội thảo lợi ích của đấu thầu qua mạng do Cục Quản lý đấu thầu tổ chức… Trong đó đáng chú ý là Sở đã đăng ký mở lớp đào tạo nghiệp vụ đấu thầu qua mạng cho đối tượng làm công tác đấu thầu của các chủ đầu tư để cập nhật và đăng tải các thông tin về đấu thầu qua mạng.

 

Còn theo báo cáo của Sở KH&ĐT TP. Đà Nẵng, nhiều chủ đầu tư cũng đã chủ động cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn về đấu thầu để nâng cao năng lực trong đấu thầu. Đặc biệt, đối với gói thầu thuộc các dự án có nguồn vốn tài trợ nước ngoài, các hạng mục đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ tham gia trong công tác đấu thầu được lồng ghép vào dự án nhằm đảm bảo việc thực hiện công tác đấu thầu đúng theo thông lệ quốc tế và phù hợp với pháp luật Việt Nam.

 

Cần chú trọng hơn công tác đào tạo

 

Mặc dù năng lực của cán bộ làm công tác đấu thầu dần được cải thiện, tuy nhiên, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu vẫn còn một số hạn chế nhất định. 

 

Theo báo cáo của Sở KH&ĐT tỉnh Điện Biên, đội ngũ cán bộ quản lý dự án trên địa bàn cấp huyện có trình độ chưa đồng đều, nên việc nắm bắt các quy định về đấu thầu còn có những hạn chế, dẫn đến việc lập một số hồ sơ mời thầu trong đó nêu các yêu cầu về năng lực kinh nghiệm, tài chính và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu còn có nhiều điểm chưa chặt chẽ, thiếu sót, phải chỉnh sửa lại nhiều lần. 

 

Sở dĩ hiệu quả công tác đấu thầu chưa cao, theo Sở KH&ĐT tỉnh Phú Thọ, một phần là do đội ngũ cán bộ tham gia công tác đấu thầu ở cấp xã, phường, thị trấn, các chủ đầu tư là các trường học, bệnh viện, các trung tâm còn đang kiêm nhiệm, luân chuyển cán bộ… Việc tiếp cận các văn bản liên quan đến đấu thầu không thường xuyên nên khả năng đáp ứng yêu cầu của cán bộ làm công tác đấu thầu còn hạn chế. Cho nên, ở một số gói thầu, chủ đầu tư phải thuê đơn vị tư vấn để trợ giúp về công tác đấu thầu.

 

Bên cạnh đó, Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2012 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cũng cho biết, mặc dù, các cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu của đơn vị tư vấn về cơ bản đều đã có chứng chỉ đấu thầu theo quy định, nhưng kinh nghiệm và năng lực của các tổ chức tham gia các hoạt động đấu thầu vẫn còn hạn chế. Vì vậy, các đơn vị tư vấn cũng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác về đấu thầu.

 

Đặc biệt, Sở KH&ĐT TP. Đà Nẵng kiến nghị, việc đăng các thông tin về xử lý tình huống trong đấu thầu lên trang web của Bộ KH&ĐT và của Báo Đấu thầu cần được tăng cường để nhiều đơn vị có thể tham khảo và rút kinh nghiệm lẫn nhau. Đồng thời, Sở cũng đề nghị Bộ KH&ĐT tổ chức thêm các lớp tập huấn nâng cao về kỹ năng xét thầu và xử lý tình huống trong đấu thầu tại địa phương để tăng cường năng lực cho các cán bộ tham gia công tác đấu thầu, đặc biệt là việc xác định giá đánh giá của các gói thầu xây lắp.

Thanh Tú

trungnam