Thừa Thiên Huế: Triển khai thực hiện Luật Đấu thầu 2013 về công khai thông tin đấu thầu

Nhằm triển khai thực hiện Luật Đấu thầu 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu,

Nhằm triển khai thực hiện Luật Đấu thầu 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có văn bản chỉ đạo các Sở, Ban ngành cấp tỉnh; UBND TP. Huế và các huyện, thị xã trên địa bàn cùng các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu để triển khai thực hiện.

 

Theo đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Trang thông tin đấu thầu của Tỉnh, vận hành tại tên miền http://dauthau.thuathienhue.gov.vn; hướng dẫn các chủ đầu tư, bên mời thầu vận hành, sử dụng.

 

Đối với các gói thầu thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND Tỉnh yêu cầu: sau khi đăng tải thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời chào hàng, thông báo mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu, chủ đầu tư, bên mời thầu phải đồng thời tổ chức thực hiện việc đăng tải nội dung các thông báo trên cùng với hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt lên Trang thông tin đấu thầu của Tỉnh để các nhà thầu có thể tải thông tin lập hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nêu rõ, việc tiếp nhận hồ sơ dự thầu thực hiện theo quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 14 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Thời gian bắt đầu thực hiện văn bản nêu trên là từ tháng 1/2015. 

 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh đến UBND Tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư để xem xét giải quyết.

Bích Thảo

ngocthanh