Tây Ninh: Phổ biến và quán triệt kịp thời Luật Đấu thầu 2013 và các văn bản hướng dẫn

Báo cáo thực hiện công tác đấu thầu năm 2014 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Tây Ninh cho biết, trong năm 2014,

Báo cáo thực hiện công tác đấu thầu năm 2014 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Tây Ninh cho biết, trong năm 2014, Sở đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai phổ biến và quán triệt kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu như Luật Đấu thầu 2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Bộ KH&ĐT (Văn bản số 4054/BKHĐT-QLĐT ngày 27/6/2014, Văn bản số 5186/BKHĐT-QLĐT ngày 19/8/2014). Các văn bản trên đã được tổ chức thực hiện ngay sau khi có hiệu lực thi hành.

 

Ngay sau khi nhận được các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu, UBND tỉnh Tây Ninh đã kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn các sở, ban, ngành của Tỉnh và UBND các huyện, thị xã chỉ đạo triển khai thực hiện đến các đơn vị, cá nhân có liên quan; đồng thời giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Tây Ninh cũng tổ chức hướng dẫn thủ tục đấu thầu cho chủ đầu tư lồng ghép vào công tác kiểm tra Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư. Trong năm 2014, UBND tỉnh Tây Ninh đã mở 1 lớp tập huấn đấu thầu về Luật Đấu thầu 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP cho 102 học viên.

 

Về tình hình thực hiện phân cấp trong đấu thầu trước khi Luật Đấu thầu 2013 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, Sở KH&ĐT Tây Ninh cho biết, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Văn bản số 2027/UBND-KTN ngày 7/8/2009 về việc thực hiện các quy định theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, giao cho chủ đầu tư thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư được quy định trong Luật sửa đổi từ ngày 1/8/2009; Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND ngày 8/4/2010 về ban hành quy định quản lý nhà nước về đấu thầu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

 

Đối với các dự án do UBND tỉnh là cấp quyết định đầu tư, Sở KH&ĐT sẽ thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu đối với các dự án nhóm C; Sở KH&ĐT thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án nhóm A, B. Các dự án do UBND cấp huyện là cấp quyết định đầu tư, Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện sẽ thẩm định để UBND cấp huyện phê duyệt… Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu, xử lý tình huống trong đấu thầu, giải quyết kiến nghị trong đấu thầu do chủ đầu tư tự tổ chức thực hiện theo quy định.

 

Theo Sở KH&ĐT Tây Ninh, sau khi Luật Đấu thầu 2013 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, do quyết định phân cấp quản lý đầu tư xây dựng chưa ban hành, nên UBND tỉnh Tây Ninh chưa ban hành quyết định phân cấp quản lý nhà nước về đấu thầu. Sau khi quyết định phân cấp quản lý đầu tư xây dựng được ban hành, UBND tỉnh Tây Ninh sẽ phối hợp lồng ghép để ban hành quyết định phân cấp quản lý nhà nước về đấu thầu. Hiện nay, công tác đấu thầu thực hiện theo Luật Đấu thầu 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các hướng dẫn của Bộ KH&ĐT.

Ngô Trần

ngocthanh