Sóc Trăng: Chỉ định thầu và tự thực hiện còn chiếm tỷ lệ lớn 91,4% số gói thầu trong năm 2012

UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, trong năm 2012, Tỉnh thực hiện đấu thầu 818 gói thầu với tổng giá gói thầu là 1.004.102 triệu đồng, tổng giá trúng thầu là 981.116 triệu đồng (tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu gần 2,3%).

UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, trong năm 2012, Tỉnh thực hiện đấu thầu 818 gói thầu với tổng giá gói thầu là 1.004.102 triệu đồng, tổng giá trúng thầu là 981.116 triệu đồng (tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu gần 2,3%). Trong đó, có 57 gói thầu thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, 7 gói thầu đấu thầu hạn chế, 741 gói thầu chỉ định thầu và tự thực hiện, 13 gói thầu chào hàng cạnh tranh. 

IMG

                                                                                                       Ảnh: LTT

Theo UBND tỉnh Sóc Trăng, năm 2012, Tỉnh đã thực hiện công tác đấu thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các thông tư hướng dẫn; triển khai theo kế hoạch, đáp ứng tiến độ thực hiện của các dự án đầu tư trong năm. Việc phân chia gói thầu trong kế hoạch đấu thầu, quy mô và tiến độ của các gói thầu phù hợp với điều kiện nguồn vốn, khả năng bố trí vốn của dự án.

 

Việc chỉ định thầu cũng đã được các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng thực hiện theo quy định tại Nghị định 85/2009/NĐ-CP; các gói thầu dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp chỉ định thầu đều nằm trong hạn mức giá gói thầu cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu.

 

Tuy nhiên, theo UBND tỉnh Sóc Trăng, việc chỉ định thầu năm 2012 của Tỉnh vẫn còn nhiều do các gói thầu được chỉ định thầu có thời gian thực hiện ngắn, đáp ứng theo yêu cầu triển khai của dự án trong năm; việc áp dụng các hình thức đấu thầu khác cần được khuyến khích hơn nữa để tăng cường tính cạnh tranh, minh bạch trong đấu thầu. Bên cạnh đó, tiến độ thực hiện của một số gói thầu còn chậm do các phát sinh trong quá trình thực hiện dự án và phát sinh hợp đồng; một số chủ đầu tư gửi báo cáo còn chậm, chưa thực hiện nghiêm chế độ báo cáo.

 

Ngoài ra, nhằm tăng cường chức năng quản lý nhà nước và hiệu quả của công tác đấu thầu trên địa bàn Tỉnh, trong năm 2012, tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với 13 dự án (gồm 17 gói thầu). Qua công tác thanh, kiểm tra đã xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức tư vấn đấu thầu trong đánh giá hồ sơ dự thầu và kiến nghị các chủ đầu tư chấn chỉnh, có biện pháp khắc phục thiếu sót trong công tác đấu thầu.

Hải Bình

ngocthanh