Quy định mới về báo cáo, giám sát hoạt động đấu thầu

(BĐT) - Nhiều quy định mới liên quan đến báo cáo về công tác đấu thầu và cung cấp thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia có hiệu lực trong thời gian tới sẽ tạo bước chuyển đáng kể giúp tăng cường giám sát của toàn xã hội đối với hoạt động đấu thầu ở nước ta.
Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn về quy trình, cách thức thực hiện cung cấp thông tin và báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu theo hướng tiến tới giảm thiểu tối đa thủ tục hành chính. Ảnh: Lê Tiên
Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn về quy trình, cách thức thực hiện cung cấp thông tin và báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu theo hướng tiến tới giảm thiểu tối đa thủ tục hành chính. Ảnh: Lê Tiên

Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (TT06) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2018 được đánh giá là sẽ tạo bước chuyển biến mới trong công khai, minh bạch và tăng hiệu quả giám sát hoạt động đấu thầu. 

TT06 quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để phục vụ việc theo dõi, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu theo quy định tại Khoản 4 và Khoản 6 Điều 81 Luật Đấu thầu; Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu theo định kỳ hàng năm. Đối tượng áp dụng TT06 là cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu quy định tại Điều 1 Luật Đấu thầu. TT06 gồm 4 chương, 18 điều, 3 phụ lục và 3 biểu mẫu.

Theo Cục Quản lý đấu thầu thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), TT06 được ban hành nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu căn cứ trên quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 129 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Nội dung Thông tư mang tính hướng dẫn về quy trình, cách thức thực hiện cung cấp thông tin và báo cáo cũng như các biểu mẫu để các chủ thể báo cáo áp dụng đảm bảo thuận tiện, có hệ thống, tiến tới giảm thiểu tối đa thủ tục hành chính.

Bộ KH&ĐT khẳng định, việc ban hành TT06 sẽ hữu ích cho công tác tổng kết, đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp nhà nước cũng như việc tổng kết, báo cáo định kỳ hàng năm của Bộ KH&ĐT gửi Thủ tướng Chính phủ.

Để phục vụ việc theo dõi, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu, TT06 quy định rõ vai trò, trách nhiệm của các chủ đầu tư, bên mời thầu và một số chủ thể có liên quan trong việc cung cấp thông tin lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Có ít nhất 12 loại thông tin về đấu thầu được nêu rõ buộc phải cung cấp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Cụ thể là thông tin về dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời chào hàng, thông báo mời thầu, danh sách ngắn, kết quả lựa chọn nhà thầu, hợp đồng, kiến nghị, hủy thầu, thông tin về nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại từng dự án/gói thầu, thông tin khác có liên quan.

Nguyên tắc cung cấp thông tin đấu thầu là trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời, đúng hạn, công khai, minh bạch. Thông tin được cung cấp có tính hệ thống, có liên kết và theo trình tự thời gian theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Theo đó, các chủ đầu tư, bên mời thầu phải đăng đầy đủ tất cả các thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nếu đăng tải thiếu thông tin nào thì sẽ không đăng tải được các thông tin tại các bước kế tiếp trong quá trình lựa chọn nhà thầu. Như vậy, cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu hoàn toàn có thể theo dõi được sự tuân thủ các quy định về đăng tải, cung cấp thông tin đấu thầu của các chủ đầu tư, bên mời thầu theo thời gian thực.

Đối với báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu định kỳ hàng năm được thực hiện đồng thời theo hai hình thức: Gửi văn bản (có chữ ký và đóng dấu) qua đường bưu điện; Gửi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo lộ trình quy định cụ thể tại Khoản 3 Điều 11 TT06.

Theo đại diện Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia thuộc Cục Quản lý đấu thầu, để các chủ đầu tư, bên mời thầu sẵn sàng đáp ứng các quy định mới về cung cấp thông tin đấu thầu, TT06 cũng quy định các chủ đầu tư, bên mời thầu chưa đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia phải thực hiện việc đăng ký trước ngày 1/3/2018 để phục vụ việc cung cấp thông tin đấu thầu và báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu định kỳ hàng năm.

Thùy Trâm