Quảng Trị thực hiện 9 cuộc thanh tra, kiểm tra về đấu thầu trong năm 2014

Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Quảng Trị đưa ra thông tin này tại Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2014.

Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Quảng Trị đưa ra thông tin này tại Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2014.

 

Sở KH&ĐT Quảng Trị cho biết, năm 2014, công tác thanh tra, kiểm tra về đấu thầu trên địa bàn tiếp tục được tăng cường. Qua thanh tra, kiểm tra, Tỉnh đã kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, thiếu sót và chỉ đạo các đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện các quy định của Nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản. 

 

Năm 2014, Sở KH&ĐT Quảng Trị đã thực hiện 9 cuộc thanh tra, kiểm tra về đấu thầu. Qua kiểm tra đã phát hiện một số công trình, dự án thực hiện chưa đầy đủ về nội dung và đúng theo quy định trong đấu thầu. Cụ thể là chủ đầu tư không phê duyệt kế hoạch đấu thầu cho gói thầu tư vấn khảo sát, lập dự án; kế hoạch đấu thầu được lập, thẩm định và phê duyệt chưa đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định. Bên cạnh đó, chủ đầu tư không thực hiện đăng tải thông tin về kế hoạch đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu trên Báo Đấu thầu theo quy định; ở một số gói thầu, Tổ chuyên gia xét thầu không thực hiện hiệu chỉnh sai lệch trong đánh giá hồ sơ đề xuất; không lập báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định; nhiều gói thầu ở Quảng Trị không thông báo kết quả chỉ định thầu theo quy định.

 Tuấn Dũng

ngocthanh