Quảng Bình cấm đưa các điều kiện không phù hợp vào hồ sơ mời thầu

(BĐT) - Trong những năm qua, nguồn vốn ODA, vốn tài trợ không hoàn lại của các tổ chức phi chính phủ đã góp phần rất lớn trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Bình. Công tác vận động, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA đạt được những kết quả đáng ghi nhận. 

Tuy nhiên, một số ban quản lý dự án trong quá trình quản lý dự án và thực hiện công tác đấu thầu vẫn còn thiếu theo dõi, kiểm tra, để xảy ra những sai sót trong quá trình xét thầu, phát sinh khiếu kiện, làm ảnh hưởng đến uy tín của địa phương với các nhà tài trợ.

Nhằm chấn chỉnh công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng vốn ODA, vốn tài trợ từ các tổ chức phi chính phủ, UBND tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu các đơn vị liên quan nghiêm túc tuân thủ và thực hiện đầy đủ các quy định, hướng dẫn của Nhà nước và nhà tài trợ trong công tác đấu thầu; cung cấp đầy đủ thông tin về đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các thông tư hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính; chấn chỉnh công tác lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phê duyệt hồ sơ mời thầu.

UBND Tỉnh cũng nghiêm cấm việc đưa các điều kiện, tiêu chuẩn không phù hợp với quy định vào hồ sơ mời thầu và hạn chế nhà thầu mua hồ sơ tham gia đấu thầu dưới mọi hình thức để đảm bảo tính cạnh tranh trong đấu thầu, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được tham gia đấu thầu theo đúng quy định.

Cùng với đó, UBND Tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị trong quá trình xét thầu phải rà soát việc đáp ứng các tiêu chí của hồ sơ mời thầu được duyệt; trong trường hợp xét thấy có nghi ngờ, cần tổ chức làm rõ cụ thể trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. UBND Tỉnh sẽ xử lý nghiêm các đơn vị để xảy ra sai sót trong quá trình xét thầu, làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; sẽ tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát chặt chẽ hoạt động đấu thầu để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các sai phạm; chấp hành nghiêm các quy định về xử phạt vi phạm trong công tác đấu thầu; công khai việc xử phạt theo quy định.

Đặc biệt, UBND tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, các chủ đầu tư, các đơn vị mời thầu phải thực hiện nghiêm quy định về công tác báo cáo, cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động đấu thầu theo quy định. Riêng các dự án sử dụng vốn ODA, vốn tài trợ không hoàn lại, hằng quý hoặc/và ngay sau khi tổ chức lựa chọn nhà thầu, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải có báo cáo gửi UBND Tỉnh về quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, kịp thời xem xét, xử lý theo quy định.

Hồng Lựu