Quản lý sau đấu thầu chưa được quan tâm đúng mức

Đây là thực tế được Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) hai tỉnh Vĩnh Phúc và Hậu Giang chỉ ra trong Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2014 tại hai địa phương này.

Đây là thực tế được Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) hai tỉnh Vĩnh Phúc và Hậu Giang chỉ ra trong Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2014 tại hai địa phương này.

 

Theo Sở KH&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc, trong năm 2014, trên địa bàn Tỉnh đã tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 572 gói thầu thuộc các dự án sử dụng vốn nhà nước cho mục tiêu đầu tư phát triển, với tổng giá gói thầu là 2.186.131 triệu đồng, tổng giá trúng thầu là 2.140.393 triệu đồng. 

 

Đánh giá hoạt động đấu thầu tại địa phương, Sở KH&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, hoạt động đấu thầu trên địa bàn Tỉnh trong năm qua vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế liên quan đến công tác quản lý sau đấu thầu. Cụ thể, hầu hết các hợp đồng còn sơ sài, không đầy đủ các điều, khoản cần thiết để có thể ứng phó, giải quyết khi xảy ra tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng, đặc biệt là các nội dung về điều chỉnh giá, xử phạt hợp đồng, thay thế nhân sự, giao thầu phụ. Một số nhà thầu sau khi trúng thầu không bố trí đủ nhân lực, thiết bị, tài chính bảo đảm tiến độ thi công như hồ sơ dự thầu và hợp đồng đã cam kết; có tâm lý thực hiện hợp đồng cầm chừng để chờ vốn, hoặc để được điều chỉnh giá hợp đồng khi có các thay đổi về chính sách của Nhà nước về tiền lương, giá ca máy, nhưng chủ đầu tư không kiểm tra hoặc có phát hiện thấy nhưng chưa có biện pháp xử lý đối với nhà thầu. Một số công trình đã lựa chọn được nhà thầu, nhưng chưa hoàn thành cơ bản công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, sau khi ký hợp đồng vẫn chưa có đủ mặt bằng thi công nên quá trình thi công phải tạm dừng, hoặc thi công cầm chừng, gây khó khăn rất lớn cho nhà thầu, tiến độ thi công phải kéo dài.

 

Còn tại tỉnh Hậu Giang, trong năm 2014, địa phương này đã tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 69 gói thầu thi công xây lắp. Qua quá trình thanh tra, kiểm tra về hoạt động đấu thầu, phát hiện nhiều trường hợp nhà thầu sau khi trúng thầu, triển khai thi công không đạt tiến độ theo yêu cầu; các biện pháp thi công, thiết bị, nhân công không tuân thủ như hồ sơ dự thầu; chất lượng công trình chưa được nhà thầu quan tâm đúng mức, còn nhiều nhà thầu vi phạm thời gian thi công, vi phạm hợp đồng chưa được xử lý. 

 

Sở KH&ĐT tỉnh Hậu Giang kiến nghị các bộ, ngành cần nhanh chóng hoàn thiện các văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác đấu thầu để tạo hành lang pháp lý đầy đủ thực thi công tác đấu thầu nhằm khắc phục những hạn chế trong đấu thầu. Đồng thời, cần tăng cường hơn nữa quyền hạn và trách nhiệm đối với đội ngũ thanh tra đấu thầu, tăng cường các đợt thanh tra trước, trong và sau đấu thầu để kịp thời chấn chỉnh những sai phạm, thiếu sót.

Trần Tuyết

ngocthanh