Phê duyệt Danh mục dự án Cải thiện môi trường đô thị Chu Lai Núi Thành

Danh mục dự án Cải thiện môi trường đô thị Chu Lai Núi Thành (Quảng Nam) sử dụng nguồn vốn ODA vay phát triển của Chính phủ Đức vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Danh mục dự án Cải thiện môi trường đô thị Chu Lai Núi Thành (Quảng Nam) sử dụng nguồn vốn ODA vay phát triển của Chính phủ Đức vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tổng kinh phí thực hiện Dự án là 33,78 triệu Euro (tương đương 955 tỷ đồng), trong đó, vốn ODA của Chính phủ Đức là 25 triệu Euro; vốn đối ứng của phía Việt Nam là 8,78 triệu Euro (do UBND tỉnh Quảng Nam – cơ quan chủ quản Dự án tự thu xếp trong ngân sách hàng năm của địa phương). Dự án được thực hiện trong 4 năm (2015 - 2019).

 

Mục tiêu dài hạn của Dự án là xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai trở thành khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực; hình thành một đô thị văn minh, hiện đại và sớm đưa Khu đô thị Chu Lai Núi Thành là đô thị tổng hợp của Khu kinh tế mở Chu Lai, trong đó ưu tiên phát triển công nghiệp, dịch vụ du lịch và thương mại, trở thành đô thị loại 3.

 

Mục tiêu ngắn hạn của Dự án là xây dựng mới và cải tạo hệ thống thu gom, xử lý khoảng 80% lượng nước thải sinh hoạt của Khu đô thị Chu Lai Núi Thành trong giai đoạn đến năm 2020; xây dựng, cải tạo và mở rộng hệ thống thoát nước mưa nhằm nâng cao khả năng tiêu thoát nước mưa trong hệ thống thoát nước của Khu đô thị Chu Lai Núi Thành, góp phần giải quyết tình trạng ngập úng cục bộ của đô thị...

 TH-CD

ngocthanh