Ninh Thuận: Tiết kiệm hơn 93 tỷ đồng qua đấu thầu trong năm 2014

Theo Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2014, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, trong năm vừa qua, Tỉnh đã thực hiện lựa chọn nhà thầu cho 1.227 gói thầu thuộc các dự án sử dụng vốn nhà nước

Theo Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2014, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, trong năm vừa qua, Tỉnh đã thực hiện lựa chọn nhà thầu cho 1.227 gói thầu thuộc các dự án sử dụng vốn nhà nước cho mục tiêu đầu tư phát triển với tổng giá trị gói thầu là 555.691 triệu đồng, tổng giá trị trúng thầu là 550.744 triệu đồng, tiết kiệm 4.948 triệu đồng (tỷ lệ tiết kiệm là 0,89%). Trong đó, dự án nhóm B là 118 gói thầu với tổng giá trị gói thầu là 100.383 triệu đồng, tổng giá trị trúng thầu là 98.425 triệu đồng; dự án nhóm C là 1.109 gói thầu, tổng giá trị gói thầu là 455.309 triệu đồng, tổng giá trị trúng thầu là 452.319 triệu đồng. 

IMG

Từ khi Luật Đấu thầu 2013 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, tỷ lệ giảm giá qua đấu thầu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận cao hơn các năm trước, góp phần tiết kiệm ngân sách nhà nước

 Ảnh: Đ.N

Đối với các gói thầu mua sắm sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên, năm 2014, tỉnh Ninh Thuận đã thực hiện lựa chọn nhà thầu đối với 156 gói thầu với tổng giá trị gói thầu là 329.129 triệu đồng, tổng giá trị trúng thầu là 256.807 triệu đồng, tiết kiệm được 72.322 triệu đồng (tỷ lệ tiết kiệm là 21,97%). 

 

Đối với các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ, năm 2014 tỉnh Ninh Thuận có tổng số 96 gói thầu, tổng giá trị gói thầu là 148.268 triệu đồng, tổng giá trị trúng thầu là 132.092 triệu đồng, tiết kiệm được 16.176 triệu đồng (tỷ lệ tiết kiệm đạt 10,91%). Trong đó, dự án nhóm B có 2 gói thầu với tổng giá trị gói thầu là 2.350 triệu đồng, tổng giá trị trúng thầu là 2.321 triệu đồng; dự án nhóm C có 94 gói thầu, tổng giá trị gói thầu là 145.918 triệu đồng, tổng giá trị trúng thầu là 129.771 triệu đồng.

 

Theo đánh giá của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận, nhìn chung năm 2014, công tác đấu thầu trên địa bàn Tỉnh đã tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu. Việc Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành các văn bản quy định chi tiết đã tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ công tác lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ đề xuất và kết quả lựa chọn nhà thầu. Đặc biệt, từ khi Luật Đấu thầu 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, hạn mức chỉ định thầu thấp hơn nhiều so với Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, nên đã hạn chế được tình trạng chỉ định thầu tràn lan, khuyến khích các nhà thầu tự nâng cao năng lực, kinh nghiệm, uy tín, tính cạnh tranh thông qua đấu thầu rộng rãi. Vì vậy, trong năm 2014, tỷ lệ giảm giá qua đấu thầu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận cao hơn các năm trước, góp phần tiết kiệm ngân sách nhà nước.

 

Tuy nhiên, qua thanh tra, kiểm tra công tác đấu thầu năm 2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận nhận thấy, năng lực của một số chủ đầu tư, tư vấn đấu thầu trên địa bàn Tỉnh còn nhiều hạn chế nên dẫn đến việc lập, thẩm định, phê duyệt các nội dung về đấu thầu theo phân cấp và công tác lựa chọn nhà thầu còn thiếu sót; một số đơn vị tư vấn đấu thầu chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình còn hạn chế về năng lực và kinh nghiệm đối với các gói thầu thuộc các nhóm dự án đầu tư không xây dựng công trình, như máy móc, thiết bị (y tế), cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

 Tuấn Dũng   

 

ngocthanh