Ninh Bình: Năng lực tổ chức đấu thầu ở cấp xã còn nhiều hạn chế

Năng lực của một số chủ đầu tư còn hạn chế, nhất là các chủ đầu tư ở tuyến dưới, cấp xã gây ảnh hưởng không nhỏ trong quá trình lựa chọn nhà thầu;

Năng lực của một số chủ đầu tư còn hạn chế, nhất là các chủ đầu tư ở tuyến dưới, cấp xã gây ảnh hưởng không nhỏ trong quá trình lựa chọn nhà thầu; một số UBND cấp huyện phải thực hiện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thay cho chủ đầu tư là UBND cấp xã. Đó là nhận xét của UBND tỉnh Ninh Bình tại Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2014.

 

UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, năm 2014, các chủ đầu tư trên địa bàn Tỉnh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trên cơ sở của bộ phận chuyên môn, theo đúng quy định của Luật Đấu thầu 2013 và Nghị định hướng dẫn của Chính phủ. Năng lực trình độ, kinh nghiệm quản lý của đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng cơ bản nói chung và công tác đấu thầu nói riêng được nâng cao, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý lĩnh vực này. Trong năm 2014, tỉnh Ninh Bình đã có thêm 100 cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng và được cấp Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu.

 

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn chủ đầu tư chưa có bộ phận chuyên trách về đầu tư xây dựng cơ bản, nên việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu chưa bám sát thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản. Ở một số chủ đầu tư, ban quản lý dự án, cán bộ tham gia công tác đấu thầu còn kiêm nhiệm, thiếu kinh nghiệm về đấu thầu, nên trong quá trình triển khai công việc còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. 

 

UBND tỉnh Ninh Bình đánh giá, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về đấu thầu của một số chủ đầu tư trên địa bàn vẫn còn hạn chế, nhất là các chủ đầu tư lần đầu thực hiện dự án, mới tham gia hoạt động đấu thầu. Khi lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu ở bước dự án, vẫn còn một số chủ đầu tư trên địa bàn Tỉnh thực hiện lựa chọn nhà thầu khi chưa lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Chất lượng công tác tư vấn thiết kế bản vẽ thi công, dự toán ở một số dự án chưa cao, nên khi thực hiện phát sinh điều chỉnh, bổ sung gây khó khăn cho công tác quản lý. Bên cạnh đó, một số cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư và nhà thầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cũng chưa thật sự tích cực tìm hiểu, nghiên cứu, thực hiện đấu thầu qua mạng nên việc triển khai hoạt động đấu thầu qua mạng còn gặp nhiều khó khăn; vẫn có chủ đầu tư chưa thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo hàng năm về hoạt động đấu thầu.

 

Để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu trong thời gian tới, UBND tỉnh Ninh Bình kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm ban hành đồng bộ các thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đặc biệt là các thông tư, văn bản hướng dẫn đấu thầu qua mạng; quy định cụ thể về chế độ báo cáo đấu thầu của chủ đầu tư, đặc biệt là các chủ đầu tư có dự án nhóm A, nhóm B. Đối với đấu thầu rộng rãi, UBND tỉnh Ninh Bình kiến nghị cần quy định rõ hơn về chế tài xử lý nhằm ngăn chặn một số nhà thầu vụ lợi đấu thầu để quấy rối, gây nhiễu loạn trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Tuấn Dũng

ngocthanh