Ninh Bình: 88% gói thầu áp dụng chỉ định thầu trong năm 2014

Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2014, UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, thực hiện phân cấp, ủy quyền được giao, Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình đã thẩm định

Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2014, UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, thực hiện phân cấp, ủy quyền được giao, Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình đã thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu/kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 59 dự án với 252 gói thầu, tổng giá gói thầu là 1.268.023 triệu đồng. Nội dung kế hoạch đấu thầu/kế hoạch lựa chọn nhà thầu và quy trình, trình tự triển khai đều đã tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn liên quan. Nội dung kế hoạch đấu thầu/kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt dựa trên cơ sở hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, giá gói thầu được duyệt dựa trên cơ sở dự toán công trình. Do vậy, về cơ bản nội dung kế hoạch đấu thầu/kế hoạch lựa chọn nhà thầu không phải điều chỉnh, không ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện dự án. 

 

Về kết quả lựa chọn nhà thầu, năm 2014, toàn tỉnh Ninh Bình đã tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 356 gói thầu, trong đó có 11 gói thầu thuộc dự án nhóm B và 345 gói thầu thuộc dự án nhóm C với tổng giá gói thầu là 1.136.846 triệu đồng, tổng giá trúng thầu là 1.123.087 triệu đồng, tiết kiệm sau đấu thầu là 13.759 triệu đồng (đạt tỷ lệ tiết kiệm tương đương 1,21%).

 

Về việc lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu mua sắm sử dụng nguồn vốn thường xuyên, trong năm 2014, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 69 gói thầu thuộc lĩnh vực này, tổng giá gói thầu là 112.264 triệu đồng, tổng giá trúng thầu là 107.516 triệu đồng, tiết kiệm sau đấu thầu là 4.748 triệu đồng (tương đương với tỷ lệ tiết kiệm 4,2%).

 

Về hình thức lựa chọn nhà thầu, năm 2014, tỉnh Ninh Bình có 315 gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu (gồm 3 gói thầu thuộc dự án nhóm B, 312 gói thầu thuộc dự án nhóm C) với tổng giá trị gói thầu là 232.692 triệu đồng. Như vậy, có đến 88% gói thầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được chỉ định thầu trong năm 2014 (315 gói thầu được chỉ định thầu trên tổng số 356 gói thầu). UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, theo báo cáo tổng hợp của các chủ đầu tư cũng như qua kết quả kiểm tra tại một số đơn vị cho thấy, các gói thầu đều đủ điều kiện áp dụng hình thức chỉ định thầu, giá gói thầu được chỉ định nằm trong quy định được phép chỉ định thầu.

Tuấn Dũng

ngocthanh