Những hạn chế, thiếu sót trong công tác đấu thầu ở Đồng Nai

Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai về tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2012 trên địa bàn Tỉnh cho biết, thông qua công tác thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Nhà nước về đấu thầu tại 6 đơn vị là UBND cấp huyện và 2 đơn vị là chủ đầu tư quản lý chuyên ngành, Sở đã phát hiện một số thiếu sót.

Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai về tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2012 trên địa bàn Tỉnh cho biết, thông qua công tác thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Nhà nước về đấu thầu tại 6 đơn vị là UBND cấp huyện và 2 đơn vị là chủ đầu tư quản lý chuyên ngành, Sở đã phát hiện một số thiếu sót. 

 

Những thiếu sót cụ thể là: thông tin về đấu thầu chưa được đăng tải đầy đủ, kịp thời trên Báo Đấu thầu; một số đơn vị phê duyệt hồ sơ mời thầu chưa đúng chức năng; tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không bám sát hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được duyệt; bên mời thầu không ký vào từng trang bản gốc hồ sơ dự thầu của các nhà thầu...

 

Ngoài ra, Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai đánh giá, một số hồ sơ dự thầu được duyệt chất lượng chưa cao (nội dung hồ sơ mời thầu chưa rõ ràng hoặc các nội dung trong hồ sơ mời thầu không thống nhất với nhau làm ảnh hưởng đến việc đánh giá, thẩm định hồ sơ dự thầu). Việc đánh giá hồ sơ dự thầu để lựa chọn đơn vị trúng thầu của một số gói thầu, chủ đầu tư còn chưa đảm bảo chặt chẽ theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. 

 

Trong năm 2013, để khắc phục những tồn tại, thiếu sót, Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai cho biết sẽ tăng cường thanh, kiểm tra công tác đấu thầu và thực hiện nghiêm việc xử phạt vi phạm trong đấu thầu theo quy định hiện hành. 

BK

ngocthanh