Ngoại lệ trong mua sắm chính phủ tại Australia

Trong những kỳ trước, Báo Đấu thầu đã giới thiệu Những quy định áp dụng với tất cả gói thầu tại Australia và Những quy định đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của các cam kết quốc tế.

Trong những kỳ trước, Báo Đấu thầu đã giới thiệu Những quy định áp dụng với tất cả gói thầu tại Australia và Những quy định đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của các cam kết quốc tế. Ngoài những quy định đó, Quy chế Đấu thầu liên bang (CPR) của Australia cũng nêu ra những trường hợp ngoại lệ không phải áp dụng các quy định đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của các cam kết quốc tế.

 

Do tính chất đặc thù, CPR đưa ra quy định về những hoạt động mua sắm “ngoại lệ” không phải tuân thủ những quy định đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của các cam kết quốc tế. Tuy nhiên, những hoạt động mua sắm đó vẫn phải thực hiện những quy định áp dụng đối với tất cả gói thầu tại Australia (bắt buộc cho mọi gói thầu) và tuân thủ nguyên tắc “đáng giá đồng tiền”.

 

Theo đó, các quy định bổ sung không áp dụng đối với:

 

1) Hoạt động thuê hay gói thầu mua sắm bất động sản hoặc nhà ở (dịch vụ xây dựng không được miễn trừ);

2) Các gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ (của một cơ quan thuộc phạm vi điều chỉnh) từ một cơ quan cấp Bang, Vùng hay Liên bang khác trong trường hợp không có thị trường hàng hóa hoặc luật lệ, chính sách Liên bang yêu cầu phải sử dụng nhà thầu chính phủ (ví dụ, dịch vụ pháp lý ràng buộc);

3) Các gói thầu sử dụng tài trợ, khoản vay quốc tế hay các hỗ trợ quốc tế khác trong trường hợp có quy định, điều kiện mua sắm không thống nhất với CPR;

4) Các gói thầu sử dụng tiền tài trợ từ các đơn vị không thuộc Liên bang;

5) Gói thầu mua sắm cho mục đích trực tiếp là cung cấp hỗ trợ quốc tế;

6) Các gói thầu dịch vụ nghiên cứu và phát triển (R&D) không bao gồm các gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ đầu vào cho hoạt động R&D;

7) Việc thuê mướn chuyên gia hoặc người trung lập, kể cả thuê luật sư đối với các vụ kiện hoặc tranh chấp hiện tại và trong tương lai;

8) Các gói thầu mua sắm hàng hóa và dịch vụ (kể cả dịch vụ xây dựng) bên ngoài lãnh thổ Australia, cho tiêu dùng bên ngoài lãnh thổ Australia;

9) Hoạt động mua sắm các đại lý tài chính hay dịch vụ ký quỹ, dịch vụ quản lý và thanh toán nợ cho các tổ chức tài chính theo quy định cũng như dịch vụ bán và phân bổ nợ công;

10) Gói thầu mua sắm xe ô-tô;

11) Gói thầu của Cục Quản lý Quỹ tương lai mua sắm dịch vụ quản lý và tư vấn đầu tư, hoặc dịch vụ bảo vệ cho mục đích quản lý và đầu tư tài sản của Quỹ tương lai;

12) Các gói thầu mua sắm huyết thanh và dịch vụ phân đoạn huyết thanh;

13) Gói thầu mua sắm dịch vụ quảng cáo của Chính phủ;

14) Gói thầu mua sắm hàng hóa và dịch vụ do/đại diện cho Cục Tình báo, Tổng cục Tín hiệu quốc phòng, Cơ quan Địa lý không gian và Hình ảnh quốc phòng;

15) Các hợp đồng thuê mướn lao động;

16) Các gói thầu mua sắm hàng hóa và dịch vụ từ nhà thầu chủ yếu cung cấp dịch vụ của người khuyết tật;

17) Gói thầu mua sắm hàng hóa và dịch vụ từ nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ và vừa có tối thiểu 50% quyền sở hữu thuộc về Người bản địa (Thổ dân).

Song Khanh 

(Theo Bộ Tài chính Australia)

 

 

 

ngocthanh