Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án khu bảo tồn loài và sinh vật cảnh hồ Hoàn Kiếm

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 15/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Quy hoạch chi tiết khu bảo tồn loài và sinh vật cảnh hồ Hoàn Kiếm đến năm 2020.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 15/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Quy hoạch chi tiết khu bảo tồn loài và sinh vật cảnh hồ Hoàn Kiếm đến năm 2020. Theo Quyết định, phần công việc Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu có 1 gói thầu là Tư vấn lập quy hoạch, có giá trị 660 triệu đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu gói thầu này là đấu thầu rộng rãi trong nước, thời gian thực hiện trong quý I/2015.

 

Cũng tại Quyết định, UBND Thành phố yêu cầu chủ đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND Thành phố về tính chuẩn xác, hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm hồ sơ trình duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án. Chủ đầu tư ngoài việc thực hiện nhiệm vụ theo quy định hiện hành được yêu cầu cần tập trung chỉ đạo, đôn đốc, giám sát chặt chẽ nhà thầu trong suốt quá trình thực hiện Gói thầu để hoàn thành Dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng; thực hiện lựa chọn nhà thầu đúng quy định của pháp luật về đấu thầu; tạm ứng thanh, quyết toán bảo đảm chính xác, đúng quy định của pháp luật.

 

Trước đó, một phần công việc của Dự án là Lập đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện quy hoạch có giá trị khoảng 17 triệu đồng, đã được chủ đầu tư triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, đối với các công việc như quản lý thực hiện Dự án, chi phí công bố quy hoạch, thẩm định quy hoạch với giá trị khoảng 106 triệu đồng, UBND Thành phố cũng đã cho phép không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu. 

H.V

ngocthanh