Hợp đồng xây dựng chỉ được ký kết khi đã có kế hoạch vốn

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 207/2013/NĐ-CP (NĐ 207) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 207/2013/NĐ-CP (NĐ 207) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Theo đó, sẽ bổ sung khoản 8 vào Điều 4 “Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng” như sau: Hợp đồng xây dựng chỉ được ký kết khi bên giao thầu đã có kế hoạch vốn để thanh toán cho bên nhận thầu theo tiến độ thanh toán của hợp đồng, trừ các công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp.

 

NĐ 207 cũng sửa đổi, bổ sung khoản 6 vào Điều 15 “Giá hợp đồng xây dựng và điều kiện áp dụng”; sửa đổi bổ sung khoản 7 Điều 16 “Bảo đảm thực hiệp hợp đồng và bảo lãnh tạm ứng hợp đồng” và bổ sung điểm d vào khoản 4 Điều 17 “Tạm ứng hợp đồng xây dựng”.

 

NĐ207 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/2/2014. Các hợp đồng xây dựng đã ký kết và đang thực hiện trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì không phải thực hiện theo quy định tại Nghị định này.

QV

ngocthanh